Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe mgr
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-2-403-WK-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Industrial ventillation and air-conditioning
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Szlązak Nikodem (szlazak@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia maja na celu przygotowanie do prezentacji własnych rozwiązań nietypowych i innowacyjnych oraz prowadzenia dyskusji nad tymi rozwiązaniami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada kompetencje oceny przedstawianych prezentacji własnych dokonań IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem projaktantów instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Test,
Oral answer,
Presentation
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad zespołem odbioru wykonanej instalacji klimatyzacyjnej IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Test,
Oral answer,
Presentation
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru wykonastwa instalacji klimatyzacyjnych IKS2A_K02, IKS2A_K03, IKS2A_K01, IKS2A_U03 Test,
Oral answer,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność prezentowania wykonanych prac własnych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Diploma thesis,
Test,
Presentation
M_U002 Posiada umiejetność uzasadniania przyjetych rozwiazań IKS2A_K02, IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Test,
Presentation
M_U003 Posiada umiejętność oceny i wyboru rozwiazań wariantowych IKS2A_U04, IKS2A_U01 Test,
Oral answer,
Presentation
M_U004 Posiada umiejętność pracy zespołowej w opracowaniu projektów instalacji klimatyzacyjnych IKS2A_U02, IKS2A_U05, IKS2A_U04, IKS2A_U01 Test,
Oral answer,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania pracy dyplomowej IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork,
Test,
Presentation
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania literatury fachowej IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu odbioru powykonawczego instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych IKS2A_W04, IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01, IKS2A_W05 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania prezentacji mulimedialnej IKS2A_W02, IKS2A_W06, IKS2A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje oceny przedstawianych prezentacji własnych dokonań - + - - - - - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje kierowania zespołem projaktantów instalacji klimatyzacyjnej - + - - - - - - - - -
M_K003 Posiada kompetencje nadzoru nad zespołem odbioru wykonanej instalacji klimatyzacyjnej - + - - - - - - - - -
M_K004 Posiada kompetencje nadzoru wykonastwa instalacji klimatyzacyjnych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność prezentowania wykonanych prac własnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejetność uzasadniania przyjetych rozwiazań - + - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność oceny i wyboru rozwiazań wariantowych - + - - - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność pracy zespołowej w opracowaniu projektów instalacji klimatyzacyjnych - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania literatury fachowej - + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu odbioru powykonawczego instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych - + - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu przygotowania prezentacji mulimedialnej - + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 35 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Auditorium classes (12h):

Omówienie zasad przygotownia pracy dyplomowej,
Omówienie wybranych prac dyplomowych,
Omówienie wybranych procesów projektowania instalacji klimatyzacyjnych,
Omówienie programów komputerowych przydatnych do projektowania wybranych zagadnień z wentylacji i klimatyzacji,
Przygotowanie referatów z wybranych problemów dotyczacych instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przez studentów,
Wymagania specjalne stawiane instalacjom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym (ochrona przeciwpożarowa, ochrona powietrza atmosferycznego, zasady uzgadniania projektów, ochrona akustyczna, ochrona przed korozją),
Zapoznanie się z budową instalacji klimatyzacyjnej na wybranej budowie.
Kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienia prezentacji na wybrany temat i udział w zajęciach oraz dyskusji.

Participation rules in classes:
  • Auditorium classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

0,7 x ocena z prezentacji przedstawionej na seminarium + 0,3 x z aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległość i należny uzupełnić po konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Jeżeli student opuścił wiecej niż 20 % ćwiczeń audytoryjnych może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiazkowa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szlązak N., Obracaj D.: Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych. Kwartalnik Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, t. 6, z. 3, s. 183–197, Gliwice 2011
Szlązak N.: Układy klimatyzacji wyrobisk w kopalniach podziemnych. Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie pod red. Nikodema Szlązaka, Wydawnictwa AGH, s. 305–318, Kraków 2011
Wpływ jakości wody na stan maszyn i urządzeń klimatyzacji grupowej — Influence of waterquality on machinery and equipment in groupminecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selectedhazards and theircontrol in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 361–375. — Bibliogr. s. 374–375
Wykorzystanie ciepła odpadowego w rozbudowie systemu klimatyzacji wyrobisk podziemnych — Waste heatrecovery in rebuilding of minecooling system / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: XLIII Dni Chłodnictwa : oszczędność energii, ochrona środowiska w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła : konferencja naukowo-techniczna : Poznań, 30.11–01.12.2011 r. / red. Grzegorz Krzyżaniak ; Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. Poznań. — Poznań : SYSTHERM, 2011. — ISBN: 978-83-925055-4-9. — S. 215–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Abstr.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego. Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka, s. 325–336, Gliwice 2012
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych. Chłodnictwo & Klimatyzacja, nr 11, s. 58–62, Warszawa 2014
Szlązak N., Obracaj D.: Warunki wykorzystania lodu zawiesinowego w centralnej klimatyzacji kopalni podziemnej. XLIV Dni Chłodnictwa: konferencja naukowo-techniczna: badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Poznań, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o., s. 211–224, Poznań 2012
Możliwości poprawy efektywności pracy klimatyzacji w wyrobiskach górniczych — [Possibilities of increasing the effectiveness of aircooling in mineexcavations] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: ROP’2013 : XXX seminarium : XXXIX Dni Techniki : Zwalczanie zagrożeń naturalnych w kopalniach podziemnych – teoria i praktyka : XXX lat doświadczeń : Rybnik, 20 listopada 2013 r. / Naczelna Organizacja Techniczna ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2013. — ISBN: 978-83-926255-7-5. — S. 157–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz.
Szlązak N., Obracaj D., Głuch B.: Warunki mikroklimatu wyrobisk chodnikowych i ścianowych na wybranym przykładzie. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, nr 4, s. 5–16, Katowice 2013

Additional information:

None