Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Edukacja ekologiczna
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-407-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Metody dydaktyczne w nauczaniu edukacji ekologicznej. Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny. Globalne problemy środowiskowe. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Etyczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Ekolabeling środowiskowy. Ekonomiczne i ekologiczne funkcje lasów. Normy i postawy moralne w ochronie środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za środowisko IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Activity during classes,
Test
M_K002 Student reprezentuje postawę etyczną wobec środowiska IKS1A_K03, IKS1A_K04, IKS1A_K01 Activity during classes,
Test
M_K003 Student zdobywa kompetencje do projektowania w inżynierii środowiska IKS1A_K04, IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test
M_K004 Student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się i doskonalenia warsztatu inżyniera IKS1A_K01, IKS1A_K02 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania zasad i metod edukacji ekologicznej IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test
M_U002 Student potrafi identyfikować oraz analizować globalne i lokalne problemy środowiskowe IKS1A_U03, IKS1A_U02, IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test
M_U003 Student potrafi zaprojektować ścieżkę edukacyjną IKS1A_U01, IKS1A_U05 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady i metody dydaktyczne w edukacji ekologicznej IKS1A_W01, IKS1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student zna formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych IKS1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 Student zna skalę problemów środowiskowych związanych z rozwojem współczesnej cywilizacji przemysłowej, ich wymiar lokalny, regionalny i globalny IKS1A_W01, IKS1A_W04 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za środowisko + - - + - - - - - - -
M_K002 Student reprezentuje postawę etyczną wobec środowiska + - - + - - - - - - -
M_K003 Student zdobywa kompetencje do projektowania w inżynierii środowiska + - - - - - - - - - -
M_K004 Student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się i doskonalenia warsztatu inżyniera + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania zasad i metod edukacji ekologicznej + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi identyfikować oraz analizować globalne i lokalne problemy środowiskowe + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować ścieżkę edukacyjną + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady i metody dydaktyczne w edukacji ekologicznej + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna skalę problemów środowiskowych związanych z rozwojem współczesnej cywilizacji przemysłowej, ich wymiar lokalny, regionalny i globalny + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (6h):
 1. Edukacja ekologiczna jako nauka

  Zasady nauczania edukacji ekologicznej. Metody dydaktyczne w nauczaniu edukacji ekologicznej. Środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej. Aktywizujące metody nauczania. Przykazania ekologiczne i ich interpretacja

 2. Formy ochrony przyrody i środowiska

  Instytucje edukacji ekologicznej formalnej i nieformalnej. Działalność światowych i krajowych organizacji ekologicznych. Formy ochrony przyrody i środowiska w Polsce. Ochrona dziedzictwa narodowego. Ochrona przyrody nieożywionej. Parki narodowe świata

 3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

  Proces kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju.
  Wielkie kryzysy cywilizacji industrialnej w XX wieku: kryzys społeczny i ekologiczny. Raporty Klubu Rzymskiego. Uświadomienie groźby globalnej katastrofy ekologicznej. Poszukiwanie sposobów przezwyciężenia kryzysu ekologicznego. Koncepcja ekorozwoju. Integralność problemów ekologicznych, społecznych i gospodarczych. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne i cywilizacyjne postrzeganie zrównoważonego rozwoju. Etyczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Zasady i cele rozwoju zrównoważonego. Przyczyny i skutki wyczerpywania się surowców nieodnawialnych, zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi

 4. Ekolabeling środowiskowy

  Ekolabeling środowiskowy. Ekozarządzanie. Analiza cyklu życia produktu. Ekoetyka i ekofilozofia. Prognozy i oceny oddziaływania na środowisko

 5. Ekotechniczne gospodarstwo domowe

  Ekotechniczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych.
  Oszczędność wody i prądu. Gospodarka odpadami

 6. Problem przeludnienia świata a gospodarka żywnościowa

  Problem przeludnienia świata a gospodarka żywnościowa. Zdrowy styl życia i zdrowa żywność. Żywność modyfikowana genetycznie GMO

 7. Normy i postawy moralne w ochronie środowiska

  Normy i postawy moralne w ochronie środowiska. Problemy edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej. Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Odpowiedzialność w ochronie środowiska

 8. Globalne problemy środowiskowe

  Charakterystyka współczesnej cywilizacji przemysłowej oraz skala problemów środowiskowych, ich wymiar lokalny, regionalny, globalny. Globalne problemy środowiskowe: zmiany klimatu. Deforestacja. Desertyfikacja. Deterioracja. Zanik różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie pedosfery, wód i atmosfery. Zmiany krajobrazu

Project classes (9h):
Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania.

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. O konieczności oszczędzania energii

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Metody zagospodarowania odpadów organicznych

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. O potrzebie edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej.

Projekt edukacji ekologicznej społeczeństwa z wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Czy jestem człowiekiem ery ekologicznej

Projekt ścieżki dydaktycznej w wykorzystaniem interaktywnej metody nauczania. Wybrany park narodowy

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: metoda projektowa, burza mózgów, dyskusja problemowa ,
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów odbywa się w formie kolokwium w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Projekt wykonywany jest w ramach e-learningu. Zaliczenie projektu odbywa się na zajęciach. Obecność na zaliczeniu projektu jest obowiązkowa. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Projekt wykonywany jest w ramach e-learningu. Zaliczenie projektu odbywa się na zajęciach. Obecność na zaliczeniu projektu jest obowiązkowa. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium z wykładów (0,5) i oceną z projektu (0,5). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny. Zakres materiału do kolokwium obejmuje treści przedstawiane na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach student nadrabia samodzielnie. Na kolokwium końcowym student jest zobowiązany znać materiał przedstawiony na wszystkich wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość praw biologii i ekologii.

Recommended literature and teaching resources:

Baczała K. (red.), Zieloną ścieżką… Przewodnik dla nauczycieli. WSiP, Warszawa 1996.
Bliskie i dalekie cele wychowania (praca zbiorowa). PWN, Warszawa 1987.
Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska. Kolonia Ltd., Kolonia 2000.
Borys T. (red.), Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny. PWE, Warszawa 1998.
Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
Kiełczewski D., Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Prace Monograficzne nr 293, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
Stefanowicz T., Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1996.
Żylicz T., Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 1989.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sobczyk W., Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Prace Monograficzne nr 293, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
2. Sobczyk W.(red.nauk.): Laboratorium z ochrony środowiska, skrypty uczelniane AGH nr 1715, Kraków 2010, ss. 173.
3. Pawul M., Sobczyk W.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, „Problems of sustainable development” 2011, vol. 6, no 1, 147-156.
4. Wójcik K.A., Sobczyk W.: Co wiemy o ekologicznych oznaczeniach towarów? Ekonatura 2013, nr 7, s. 18-20.
5. Sobczyk W., Wójcik K.A.: Edukacja ekologiczna społeczeństwa w dziedzinie ekolabellingu. Trendy ve Vzdelavani. Technical Education in Information Society. Olomouc, Czechy 2013, s. 620-623.
6. Sobczyk W., Cichy J., Ostrowska A.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2014, nr 1, s. 19–22
7. Poros M., Sobczyk W.: Kierunki rekultywacji terenów pogórniczych obszaru chęcińsko-kieleckiego w kontekście ich wykorzystania w aktywnej edukacji geologicznej. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection, Koszalin 2014, s. 386-403.
8. Sobczyk W., Poros M.: Geoparks in geological and environmental education (Geoparki w edukacji geologicznej i środowiskowej). Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. 10. medzinárodná vedecká konferencia. SCHOLA 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní – trendy v odborovej didaktike. Zborník prispievkov, s. 432-439.
9. Sobczyk W.: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ekonatura ISSN 1731-6944. 2015, nr 4 (137), s. 25-29.
10. Sobczyk W.: Sustainable development of Middle East Region. Problems of Sustainable Development 2015, vol. 12, no 2, s. 51-62.
11. Sobczyk W.(red. nauk.): Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska. Wyd. Naukowe AGH, Kraków 2014, ss. 323.

Additional information:

Warunkiem koniecznym do przystąpienia kolokwium zaliczeniowego z wykładów jest dostarczenie prowadzącemu z obowiązkowej pracy projektowej. Zaliczenie wykładów odbywa się w jednym terminie podstawowym i jednym poprawkowym. Formą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne obejmujące treści podane na wykładach. Oceny pozytywnej nie można poprawiać na wyższą.