Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining & Economy
Course of study:
2019/2020
Code:
GIKS-1-812-n
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Magda Roman (magda@agh.edu.pl)
Module summary

Student pozyskuje wiedzę o górnictwie powierzchniowym i podziemnym oraz efektywności
ekonomicznej projektów górniczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. IKS1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. IKS1A_U01 Project
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych IKS1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. IKS1A_W03 Test
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. IKS1A_W03 Test,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób analityczny i wykonywać projekty. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczać wskaźniki ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie projektowania modelu podziemnej kopalni. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę w zakresie oceny ekonomicznej efektywności górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (9h):

Introduction to mining.
Reserves of mineral useful and their classifications.
Development and exploitation.
Surface mining.
Underground mining.
Mine investment analysis.

Auditorium classes (6h):

Evaluation of economic efficiency estimation – case studies.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena prezentacji w ramach ćwiczeń audytoryjnych.
Pozytywna ocena testu wiadomości z wykładów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia wiadomości z wykładów (waga: 0,5) i prezentacji na ćwiczeniach audytoryjnych (waga:0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości na ćwiczeniach w zakresie ustalonym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Hartman H., Mutmansky J.: Introductory mining engineering. John Wiley & Sons. New Jersey, 2002
2. Gentry D. W., O’Neill T. J.: Mine Investment Analysis. Society of Mining Engineers. Nowy Jork, 1984.
3. Paździora J.: Design of underground hard-coal mines. PWN. Warszawa, 1988
4. Takuski S., Krajewska T.: Teksty techniczne do nauki języka angielskiego dla studentów pionu górniczego AGH. Skrypty Uczelniane AGH. Kraków, 1977

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Magda R.: Selected aspects of theory of mine planning AGH Journal of Mining and Geoengineering, 2012 vol. 36 no. 3
2. Magda R. Modelling the mine production process in terms of planning the output volume with regard to the aspects of uncertainty and risk. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management— 2011 vol. 27, iss. 4
3. Magda R., Głodzik S., Jasiewicz J., Woźny T.: Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa, 2009 vol. 54 iss. 1
4. Magda R., Franik T.: Planning and design of rational parameters of longwall panels in underground hard coal mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 vol. 24 iss. 4/2
5. Magda R., Woźny T., Głodzik S., Jasiewicz J.: Data management for the mine production planning and design. Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management — 2008 vol. 24 iss. 4/2

Additional information:

Brak.