Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stopy o specjalnych właściwościach
Course of study:
2019/2020
Code:
OIPO-2-106-OD-n
Faculty of:
Foundry Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Foundry engineering
Field of study:
Injection Molding Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. IPO2A_U08, IPO2A_U03 Activity during classes
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. IPO2A_K02, IPO2A_K04 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. IPO2A_W02, IPO2A_U02, IPO2A_W03 Scientific paper
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. IPO2A_U03 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. IPO2A_W01, IPO2A_W02, IPO2A_W04 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad powierzonym zadaniem. - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ma poszerzoną wiedzę i orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju technologii odlewniczych, nowych materiałów: stopów i kompozytów. Ma wiedzę z zakresu technik wytwarzania w tym: obróbki plastycznej, obróbki powierzchni wyrobów metalowych, odlewnictwa metali, metalurgii proszków. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać aparaturę badawczą i pomiarową i wykonać badania i ocenić budowę strukturalną metali i stopów odlewniczych oraz dokonać oceny ich właściwości fizyczne. Student potrafi przeprowadzić obliczenia dla przygotowania stopu jubilerskiego. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Module content
Lectures (10h):

Złoto, stopy złota, zastosowanie, technologia topienia i odlewania. Srebro i jego stopy, technologia topienia, odlewania, właściwości i zastosowanie. Platyna i platynowanie, właściwości i zastosowanie. Zagadnienia związane z probiernictwem i wykonywaniem przedmiotów z metali szlachetnych. Nowoczesne tworzywa w przemyśle odlewniczym. W szczególności:
• metale i stopy szlachetne,
• stopy żarowytrzymałe i żaroodporne
• stopy o podwyższonej zdolności tłumienia drgań
• stopy z pamięcią kształtu
• metale i stopy biomedyczne
• stopy niskotopliwe
• stopy nadplastyczne
• metale i stopy ziem rzadkich
• stopy cyrkonu o szczególnym zastosowaniu w energetyce jądrowej

Laboratory classes (5h):

Topienie metali dla jubilerstwa, metody obliczeń i przygotowania stopów jubilerskich.. Zapoznanie z metodami probierczymi w jubilerstwie. Zapoznanie się z metodami badań stopów specjalnych. Skład chemiczny i struktura stopów o specjalnym przeznaczeniu, w szczególności:
• metale i stopy szlachetne,
• metale i stopy biomedyczne
• stopy niskotopliwe
• stopy monetarne
• stopy żarowytrzymałe i żaroodporne
• alternatywnie stopy zabytkowe

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach. Średnia ocen z prac pisemnych i sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza ogólna z zakresu metaloznawstwa i odlewnictwa metali nieżelaznych

Recommended literature and teaching resources:

1.Blicharski M. – Wstęp do inżynierii materiałowej. Warszawa 1998r.
2.Prowans S.- Metaloznastwo. Warszawa 1988 r.
3.Dobrzański L.- Podstawy metodologii projektowania materiałowego. Gliwice 2009r.
4.Blicharski M. – Inżynieria Powierzchni. Warszawa 2009r.
5.Uhlig H. – Korozja i jej zapobieganie. Warszawa 1976 r.
6.Staronka A., Holtzer M., Piekarska M. – Podstawy fizykochemii procesów ,metalurgicznych i odlewniczych. Korozja elektrochemiczna metali. Korozja gazowa metali. Kraków 1977r.
11.Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Wyd. ZA-PIS, Kraków 2006.
12. Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.
13. Materiały inżynierskie w zastosowaniach biomedycznych –Leda H., 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Stopy specjalnego zastosowania – Stanisław Rzadkosz, Zbigniew Bonderek, Aldona Garbacz-Klempka, Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały, pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. —S. 581–620.

Additional information:

Brak