Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Techniki informatyczne
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-1-104-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy programowania strukturalnego w języku C.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi posłużyć się współczesnymi środkami informatycznymi do wspomagania rozwiązywania problemów inżynierskich oraz społeczności, w której pracuje. MBM1A_K06, MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Ma świadomość szybkiego postępu w technikach informacyjnych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki. MBM1A_K06, MBM1A_K03, MBM1A_K01, MBM1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Umie edytować tekst źródłowy, kompilować i przeprowadzić debugowanie programu w języku C. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie biegle posługiwać się elementami składni języka C. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Potrafi stworzyć rozwiązanie wybranego problemu inżynierskiego tworząc programy narzędziowe w języku C. Potrafi przeprowadzić analizę problemu, zaprojektować algorytm, napisać kod programu i przetestować jego poprawność. MBM1A_U09, MBM1A_U01, MBM1A_U07 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. MBM1A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna składnię i semantykę języka ANSI C. MBM1A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Zna sposoby definiowania zaawansowanych struktur danych i operacji na nich (sortowanie, wyszukiwanie, przetwarzanie). MBM1A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna standardy realizacji w programach komunikacji z użytkownikiem. Zna wybrane standardy interfejsu użytkownika (na przykładzie języka C). MBM1A_W05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
18 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi posłużyć się współczesnymi środkami informatycznymi do wspomagania rozwiązywania problemów inżynierskich oraz społeczności, w której pracuje. + - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość szybkiego postępu w technikach informacyjnych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie edytować tekst źródłowy, kompilować i przeprowadzić debugowanie programu w języku C. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie biegle posługiwać się elementami składni języka C. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi stworzyć rozwiązanie wybranego problemu inżynierskiego tworząc programy narzędziowe w języku C. Potrafi przeprowadzić analizę problemu, zaprojektować algorytm, napisać kod programu i przetestować jego poprawność. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna składnię i semantykę języka ANSI C. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby definiowania zaawansowanych struktur danych i operacji na nich (sortowanie, wyszukiwanie, przetwarzanie). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna standardy realizacji w programach komunikacji z użytkownikiem. Zna wybrane standardy interfejsu użytkownika (na przykładzie języka C). + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 18 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (10h):

Arytmetyka komputerów. Reprezentacja informacji w komputerze. Zapis binarny, ósemkowy, szesnastkowy. Kod ISO, ASCII, Unicode.
Etapy i narzędzia tworzenia oprogramowania. Języki programowania komputerów. Poziomy języków programowania. Gramatyka języka. Odwrotna notacja polska. Style programowania. Algorytmy. Maszyna Turinga. Struktury danych.
Podstawy programowania w języku C – składnia języka, typy danych, zmienne, instrukcje, wyrażenia, operatory, funkcje, makrodefinicje, preprocesor, wejście/wyjście.
Struktury danych, komunikacja z użytkownikiem, projekt i implementacja algorytmu rozwiązania problemu informatycznego.
Funkcje biblioteczne, struktury dynamiczne i algorytmy sortowania i optymalizacji.

Laboratory classes (8h):

Programowanie strukturalne w języku C
Budowa programu. Wyprowadzanie sformatowanych tekstów. Dane, wyrażenia, stałe, zmienne, typy.. Operatory i wyrażenia. Instrukcje warunkowe, pętle, instrukcje wielokrotnego wyboru. Funkcje, argumenty, przekazywanie argumentów. Tablice. Algorytmy wyszukiwania, sortowania. Argumenty wywołania programu. Losowanie. Struktury i unie. Tworzenie bibliotek.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Średnia z zaliczenia laboratoriów i kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

Sikorski W.: Podstawy Technik Informatycznych. PWN. Warszawa 2006.
Kernighan B.W., Richtie D.M.: Język ANSI C. WNT, Warszawa, 2004.
Wojciechowski A.: Usługi w sieciach informatycznych. Wyd. MIKOM. Warszawa 2006.
Prinz P., Prinz U. leksykon języka C. Helion. Gliwice 2003.
Banaś M.: Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M. Techniki Informatyczne. Przewodnik do ćwiczeń, Kraków 2016 i późn. (cykliczne materiały dla studentów WIMiR).
Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Additional information:

Możliwość wcześniejszego zaliczenia laboratoriów na podstawie wyniku realizacji indywidualnego zadania oraz przedstawieniu własnych osiągnięć.