Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2019/2020
Code:
RMBM-1-801-n
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mechanical Engineering
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Michlowicz Edward (michlowi@agh.edu.pl)
Module summary

Celem seminarium jest przygotowanie dyplomantów do właściwego napisania pracy dyplomowej oraz do umiejętnego zaprezentowania wykonanej pracy podczas egzaminu dyplomowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencja społeczna dotycząca roli społecznej realizacji prac o charakterze technicznym oraz konieczność promowania tej roli w społeczeństwie. MBM1A_K06, MBM1A_K07, MBM1A_K01 Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. MBM1A_W03, MBM1A_W02 Presentation,
Activity during classes
M_U002 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. MBM1A_U01, MBM1A_U04 Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Podczas prezentacji i dyskusji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania MBM1A_W11, MBM1A_W10 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencja społeczna dotycząca roli społecznej realizacji prac o charakterze technicznym oraz konieczność promowania tej roli w społeczeństwie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Podczas prezentacji i dyskusji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Seminar classes (10h):

Cel prac inżynierskich;charakterystyka prac inżynierskich; główne składniki pracy dyplomowej inżynierskiej.
Ogólne zasady pisarstwa prac dyplomowych.
Rzeczowy układ pracy; oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli.
Legalne jednostki miar stosowanych w kraju.
Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej.
Szczegółowe omówienie przepisów uczelnianych dotyczących przebiegu siódmego semestru studiów I stopnia, realizacji pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego.
Referowanie przez uczestników seminariów dotychczasowego stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i dyskusje uczestników sympozjum.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie – obecność na min 4 zajęciach (na 5).
Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych – dwie.
Termin i zasady odrobienia – tylko zgodnie z Regulaminem Studiów AGH lub po uzyskaniu zgody prodziekana ds. kształcenia.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa wpływają: ocena z prezentacji, wypełnienie szablonu zawierającego cel i zakres pracy oraz wykaz literatury, aktywność na zajęciach i postępach w realizacji pracy dyplomowej.
Ocena końcowa:
OK = 4.0 – obecność oraz oddanie szablonu (cel, zakres, literatura)
OK = 4.5 – dodatkowo: prezentacja wysłana (nie była wygłoszona)
OK = 5.0 – dodatkowo: wygłoszona prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wszystkie ewentualne dodatkowe terminy są ściśle związane z aktualnym Regulaminem Studiów AGH.
Wyjątkowe sytuacje należy uzgodnić z prodziekanem ds. kształcenia.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr 8 wraz z zatwierdzonym tematem pracy dyplomowej.

Recommended literature and teaching resources:

1.Dudziak A., Żejmo A.: Redagowanie prac dyplomowych – wskazówki metodyczne dla studentów. Wyd. Difin, Warszawa 2008
2.Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Wyd. Impulsdata, Warszawa 2016
3.Łucki Z., Ganbarelli G.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Wyd. Universitas, Kraków 1995.
4.Zendrowski R.: Praca magisterska. Licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wszystkie informacje związane z procedurą procesu dyplomowania (dokumenty, terminy, zasady) dostępne są corocznie stronie internetowej wydziału (www.imir.agh.edu.pl)