Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Economy
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-108-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Woźniak Maciej (mwozniak@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zna podstawowe pojęcia z mikro- i makroekonomii. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy różnymi kategoriami ekonomicznymi i rozumie skutki podejmowanych decyzji dla praktyki gospodarczej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe kategorie mikro- i makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, ZIP1A_W07 Test,
Activity during classes
M_W002 czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju ZIP1A_W03, ZIP1A_W10 Test,
Activity during classes
M_W003 zasady rachunku ekonomicznego ZIP1A_W07 Activity during classes,
Test
M_W004 powiązania pomiędzy głównymi podmiotami gospodarczymi w skali makro ZIP1A_W07 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 podstawowe kategorie mikro- i makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, + + - - - - - - - - -
M_W002 czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + + - - - - - - - - -
M_W003 zasady rachunku ekonomicznego + + - - - - - - - - -
M_W004 powiązania pomiędzy głównymi podmiotami gospodarczymi w skali makro + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 22 h
Preparation for classes 33 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Module content
Lectures (14h):

1. Gospodarka rynkowa i jej cechy
2. Podstawowe podmioty gospodarcze i ich powiązania
3. Popyt i teoria wyboru konsumenta
4. Podaż, równowaga rynkowa, elastyczność
5. Teoria wyboru producenta i konkurencja doskonała
6. Monopol, konkurencja monopolistyczna i oligopol
7. Czynniki produkcji
8. Mierniki dochodu narodowego
9. Równowaga makroekonomiczna
10. Bank centralny, banki komercyjne, giełdy i inne instytucje finansowe
11. Pieniądz, inflacja, podatki
12. Bezrobocie, polityka pieniężna i fiskalna
13. Korzyści z handlu międzynarodowego

Auditorium classes (8h):

1. Równowaga rynkowa i elastyczność
2. Teoria wyboru producenta, konkurencja doskonała
3. Monopol, konkurencja monopolistyczna i
oligopol
4. Mierniki dochodu narodowego
5. Równowaga makroekonomiczna
6. Pieniądz i inflacja/deflacja

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów jest uzyskiwane na podstawie kolokwium (testu).
Zaliczenie ćwiczeń jest uzyskiwane na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach.
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium. Zostanie ono ustalone w czasie części podstawowej sesji egzaminacyjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się: ocena z zaliczenia wykładów (60%) oraz ocena z zaliczenia ćwiczeń (40%).

W przypadku uzyskania oceny pozytywnej terminie poprawkowym ulega ona obniżeniu o 0,5 stopnia.

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych za:
- jedno kolokwium,
- aktywność na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane w następujący sposób:
a) dodatkowe, samodzielne studiowanie tematyki zajęć oraz kontakt z prowadzącym zajęcia podczas godzin konsultacyjnych lub
b) uczestniczenie w zajęciach z inną grupą (jeżeli jest taka możliwość).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Czyż (red.), Ekonomia dla studentów studiów technicznych, Kraków, 2018.
2. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
3. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

CZYŹ M., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering, red. nauk. R.Borowiecki, T.Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;
WOŹNIAK M., Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce pod red. Andrzeja Dury, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010.

Additional information:

None