Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Production processes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-205-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi procesami towarzyszącymi działalności produkcyjnej. Student realizuje treści programowe mające na celu identyfikację technik i technologii produkcji i ich wpływ na dalsze fazy organizacji działalności produkcyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 określać podstawowe parametry procesu technologicznego ZIP1A_U03 Project,
Test
M_U002 identyfikować technologie wytwarzania oraz odwzorowywać elementy procesu produkcyjnego ZIP1A_U03 Project
M_U003 wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych ZIP1A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 definicje i klasyfikacje procesów produkcyjnych oraz podstawowe technologie wytwarzania ZIP1A_W05 Examination
M_W002 podstawowe rodzaje i cechy wyrobów i materiałów używanych do ich wytworzenia ZIP1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 14 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 określać podstawowe parametry procesu technologicznego - - - + - - - - + - -
M_U002 identyfikować technologie wytwarzania oraz odwzorowywać elementy procesu produkcyjnego - - - + - - - - + - -
M_U003 wybierać najkorzystniejszą technologię wytwarzania dla danych warunków ekonomiczno-technicznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 definicje i klasyfikacje procesów produkcyjnych oraz podstawowe technologie wytwarzania + - - - - - - - - - -
M_W002 podstawowe rodzaje i cechy wyrobów i materiałów używanych do ich wytworzenia + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 58 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Pojecie technologii i systemu wytwarzania.

  Proces produkcyjny: procesy technologiczne a procesy produkcyjne, procesy podstawowe i pomocnicze. Klasyfikacja procesów produkcyjnych ze względu na problemy modelowe i opisu.

 2. Procesy statyczne i dynamiczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych.Źródła właściwości dynamicznych procesów procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne. Możliwości automatyzacji procesów.

 3. Proces wytwórczy wyrobu

  Jakość wyrobu. Proces wytwórczy wyrobu prostego i złożonego. Materiały do produkcji wyrobów.

 4. Współczesne technologie wytwarzania

  Technologiczność, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego.

 5. Pojecie technologii i systemu wytwarzania.

  Proces produkcyjny: procesy technologiczne a procesy produkcyjne, procesy podstawowe i pomocnicze. Klasyfikacja procesów produkcyjnych ze względu na problemy modelowe i opisu.

 6. Procesy statyczne i dynamiczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych.Źródła właściwości dynamicznych procesów procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne. Możliwości automatyzacji procesów.

 7. Proces wytwórczy wyrobu

  Jakość wyrobu. Proces wytwórczy wyrobu prostego i złożonego. Materiały do produkcji wyrobów.

 8. Współczesne technologie wytwarzania

  Technologiczność, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Opis ogólnych trendów i rozwój.

 9. Przykłady wybranych procesów produkcyjnych

  Opis technik wytwarzania stosowanych w przemyśle elektro-maszynowym. Podstawy odlewnictwa, obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, obróbki wykańczające, technologie powłok

Workshops (8h):
 1. Proces wytwórczy i cechy go charakteryzujące

  Identyfikacja elementów składowych procesu technologicznego. Określenie struktury procesu technologicznego

 2. Przykłady procesów wytwórczych

  Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 3. Wybór procesu wytwarzania

  Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami produkcyjnymi. Program produkcji wyrobów złożonych – rozwiązywanie zadań.

 4. Proces wytwórczy i cechy go charakteryzujące

  Identyfikacja elementów składowych procesu technologicznego. Określenie struktury procesu technologicznego

 5. Przykłady procesów wytwórczych

  Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 6. Wybór procesu wytwarzania

  Rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami produkcyjnymi. Program produkcji wyrobów złożonych – rozwiązywanie zadań.

Project classes (8h):
 1. Proces wytwórczy

  Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych.

 2. Procesy produkcyjne

  Przykłady wybranych procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach techniki.Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 3. Procesy dymamiczne i statyczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych (ciepłownictwo, oczyszczanie ścieków, procesy montażu, procesy obróbki, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej). Procesy statyczne i dynamiczne: źródła właściwości dynamicznych procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne.

 4. Proces wytwórczy

  Cele realizowane w procesie wytwórczym: nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych.

 5. Procesy produkcyjne

  Przykłady wybranych procesów produkcyjnych w różnych dziedzinach techniki.Prezentacja przykładów procesów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Ogólna charakterystyka techniki wytwarzania z uwagi na uzyskiwane cechy wyrobu i wymagania stawiane przez proces wytwórczy

 6. Procesy dymamiczne i statyczne

  Przykłady procesów dynamicznych i statycznych (ciepłownictwo, oczyszczanie ścieków, procesy montażu, procesy obróbki, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej). Procesy statyczne i dynamiczne: źródła właściwości dynamicznych procesów ( magazyny, bufory międzyoperacyjne), znaczenie dynamiki procesów w nadzorowaniu i zarządzaniu; procesy quasi-statyczne i statyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń projektowych i ćwiczeń warsztatowych.
Do zaliczenia z ćwiczeń projektowych niezbędne jest zrealizowanie projektu.
Do zaliczenia ćwiczeń warsztatowych niezbędne jest zaliczenie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnej oceny z egzaminu (60%), oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych (20%) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułów: Maszynoznawstwo oraz Materiałoznawstwo

Recommended literature and teaching resources:

1. Berliński J., Mazur Z., Sas Jan. Techniki Wytwarzania. Wydawnictwo AGH. Kraków 1992.
2. Chlebus E. Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2000.
3. Erbl J.; Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym Tom I i II . Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001.
4. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT. Warszawa 2007.
5. Honczarenko J.,: Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000.
6. Kubiński W., Inżynieria i technologie produkcji. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2008.
7. Lowe P.; Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. Katowice 1999.
8. Szucki T. Podstawy technologii wytwarzania elementów maszyn Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1999.
9. T. Karpiński: Inżynieria produkcji. WNT, Warszawa 2004.#

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zarzadzanie produkcja : zagadnienia wybrane (Production management : selected problems), Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. Kraków :Scriptorium „TEXTURA”, 2001.
2. Standaryzacja procesu pracy w komórce produkcyjnej Standarization work in manufacturing cell Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the management of the contemporary enterprise oprac. I red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009.
3. Szczupła produkcja jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa Chosen conditioning of lean manufacturing Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie strategia analiza = Restructuring in the face of new economic challenges : management strategy analysis oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : UE KEiOP, cop. 2010.
4. Tendencje rozwoju nowoczesnych systemów wytwórczych The growth trend of modern productive systems development Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008
5. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym [Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise] Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji red. nauk. Arkadiusz Potocki. Warszawa : Difin SA, cop. 2009.

Additional information:

None