Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-305-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, w tym proces zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie) wraz z procesem podejmowania decyzji (z uwzględnieniem specyfiki małych przedsiębiorstw), proces przedsiębiorczy (w tym identyfikowanie sposobności i ocena ryzyka), jak również wybrane koncepcje i problemy związane z organizacjami, zarządzaniem i przedsiębiorczością.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 wykorzystania dostępnej wiedzy do opisu problemów organizacyjnych i proponowania rozwiązań ZIP1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, zaprojektować organizację i jej zmiany oraz planować działania ZIP1A_U04 Test,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady funkcjonowania organizacji i jej związki z otoczeniem, zasady organizowania i struktury organizacyjne oraz zasady motywowania ZIP1A_W07 Examination
M_W002 proces zarządzania, w tym planowanie i kontrolowanie oraz proces podejmowania decyzji ZIP1A_W05 Examination
M_W003 zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji oraz rozwijania przedsiębiorczych inicjatyw ZIP1A_W07 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 wykorzystania dostępnej wiedzy do opisu problemów organizacyjnych i proponowania rozwiązań - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 analizować organizację i jej otoczenie, zaprojektować organizację i jej zmiany oraz planować działania - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady funkcjonowania organizacji i jej związki z otoczeniem, zasady organizowania i struktury organizacyjne oraz zasady motywowania + - - - - - - - - - -
M_W002 proces zarządzania, w tym planowanie i kontrolowanie oraz proces podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
M_W003 zjawisko przedsiębiorczości i zasady funkcjonowania przedsiębiorczych organizacji oraz rozwijania przedsiębiorczych inicjatyw + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 h
Realization of independently performed tasks 49 h
Module content
Lectures (12h):

1. Rodzaje, modele, atrybuty i zasoby organizacji.
2. Istota zarządzania i przedsiębiorczości.
3. Otoczenie organizacji. Identyfikacja sposobności. Ocena ryzyka.
4. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne.
5. Proces zarządzania. Planowanie operacyjne.
6. Proces zarządzania. Organizowanie.
7. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
8. Proces zarządzania. Motywowanie. Style kierowania.
9. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
10. Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie przedsiębiorcze.
11. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny. Proces podejmowania decyzji.
12. Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
13. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Infrastruktura wspierająca sektor MSP.
14. Współczesne koncepcje zarządzania.

Auditorium classes (14h):

1. Analiza progu rentowności.
2. Zasoby organizacji.
3. Analiza otoczenia organizacji.
4. Formułowanie misji i planu strategicznego.
5. Metody planowania operacyjnego.
6. Projektowanie struktur organizacyjnych.
7. Doskonalenie struktur organizacyjnych.
8. Motywowanie.
9. Kontrolowanie.
10. Metody podejmowania decyzji.
11. Diagnoza i doskonalenie poziomu przedsiębiorczości organizacji.
12. Inicjowanie działań przedsiębiorczych i planowanie ich rozwoju.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów (każdy z wynikiem na poziomie min. 50%) oraz wykonanie zadań wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach prowadzący zajęcia może dopuścić do egzaminu osobę, która nie uzyskała zaliczenia, przy czym do zaliczenia przedmiotu (uzyskania pozytywnej oceny końcowej), wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w terminie i na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się: ocena (lub oceny) z ćwiczeń (45%) i ocena (lub oceny) z egzaminu (55%), przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Proces zarządzania w praktyce, M. Codogni, J. Duda, R. Kusa, M. Teczke, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
2. Glinka B., Gudkova S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, 2011
3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
4. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
5. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
7. Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
8. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
9. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
10. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
11. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
12. Wach K., Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006
13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
7. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
8. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J. (2014). Proces zarządzania w praktyce, Kraków: Wydawnictwa AGH.
2. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł. (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
3. Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J. (2013). Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Kraków: Wydawnictwa AGH.
4. Duda J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin.
5. Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters. Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
6. Codogni M., Duda J., Kusa R.(2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region, „Managerial Economics” 18(1), 7-21.
7. Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
8. Duda J., Kusa R. (2017). Koncepcja orientacji przedsiębiorczej w badaniach mikroprzedsiębiorstw. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 18 (z. 12 cz. 1), 389-403.
9. Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy (s. 477-491), Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
10. Peszko A. (2014). Regional institutions supporting entrepreneurship in Lesser Poland, w: J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (eds.), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.
11. Codogni M. (2010). Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych? w: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego: 24–25 listopada 2010, Warszawa.
12. Duda J. (2007). Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP w: M. Księżyk (red.), Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.