Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Protection of Intellectual Property
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-505-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie, co to jest własność intelektualna, jakie są podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej oraz omówienie podstawowych aspektów prawnych zwalczania nieuczciwej konkurencji. W trakcie zajęć przybliżane są kolejno zagadnienia związane z własnością przemysłową, tajemnicą przedsiębiorstwa i prawem autorskim.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie ZIP1A_K01 Presentation
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej ZIP1A_K03, ZIP1A_K01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 jakie jest znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji ZIP1A_W10 Presentation
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej ZIP1A_W10 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 konieczność stałego zdobywania nowej wiedzy z uwagi na rozwój i zmiany w społeczeństwie - + - - - - - - - - -
M_K002 konieczność szacunku dla pracy twórczej, własności intelektualnej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 jakie jest znaczenie własności intelektualnej w funkcjonowaniu przedsiębiorców, rozumie, jakie znaczenie ma przewaga w obszarze własności intelektualnej, zdaje sobie sprawę z możliwych zachowań nieuczciwej konkurencji + + - - - - - - - - -
M_W002 pojęcie zdolności patentowej, skutki różnego definiowania wynalazku w obszarze własności intelektualnej + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Module content
Lectures (8h):

Pojęcie własności intelektualnej, zakres i systematyka prawa własności intelektualnej; Geneza norm dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Systematyka prawa własności przemysłowej. Definicja wynalazku.
Znaki towarowe. Europejski znak towarowy.
Wzór przemysłowy.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Ogólne pojęcie utworu. Rodzaje utworów; specyfika programu komputerowego. Ochrona prawna programów komputerowych.
Podmioty praw autorskich
Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.
Dozwolony użytek.
Umowy dotyczące własności intelektualnej.

Auditorium classes (8h):

Ochrona prawna wynalazków.
Znaki towarowe. Europejski znak towarowy.
Wzór przemysłowy.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe.
Dozwolony użytek.
Umowy dotyczące własności intelektualnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia jest analiza wskazanego przez prowadzącego zajęcia tematu w formie prezentacji. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć w danym semestrze. Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego w terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny wystawianej z ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach obowiązkowych (ćwiczeniach) powinna zostać wyrównana poprzez pracę pisemną zawierająca opracowanie tematu, wskazanego przez prowadzącego zajęcia. Przekazanie pracy powinno nastąpić przed końcem tych zajęć w danym semestrze, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od opuszczenia zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Flisak, opubl. LEX 2015
Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Demendecki T., Niewęgłowski A., Sitko J., Szczotka J., Tylec G. opubl. LEX, 2015
Orzecznictwo

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None