Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie jakością
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-507-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu problematyki zarządzania jakością w organizacjach.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Pracować w grupie ZIP1A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Zaproponować działania doskonalące ZIP1A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością ZIP1A_W07 Test
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością ZIP1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zaproponować działania doskonalące + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością + - - - - - - - - - -
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Wykłady

  Zarządzanie Jakością

  Istota jakości, jej znaczenie. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości
  Filozofia i zasady zarządzania jakością (Deming, Juran, Crosby Ishikawa itd.)
  Podstawowe metody i techniki zarządzania jakością
  Normalizacja, certyfikacja i akredytacja
  Koszty jakości – klasyfikacja, wyznaczanie
  Modele doskonałości organizacji i nagrody jakości
  System oceny bezpieczeństwa produktu – dyrektywy nowego podejścia (CE)
  System zarządzania jakością – wdrażanie i standardy (ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000, QS 9000, ISO/TS 16949, HAACP, GMP, GHP)

Laboratory classes (8h):
Metody zarzadzania jakośćią

Diagram Ischikawy
Analiza Pareto
Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Podstawy SPC – karty kontrolne Shewharta
FMEA
QFD

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie i przygotowanie zadań i projektów realizowanych na ćwiczeniach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (zajęć projektowych)
- oceny z kolokwium (teoria z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza i umiejętności z realizowanych modułów: Podstawy ekonomii, Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości

Recommended literature and teaching resources:

Adam HAMROL: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
Robert KARASZEWSKI: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
Czasopismo „Problemy jakości”
Normy ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych . // Zarządzanie Jakością, ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75.
Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Ewaluacja wdrażania modelu CAF. Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13.

Additional information:

None