Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Decision Analysis Foundations
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-510-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł poświęcono teoretycznym podstawom i metodom analizy decyzji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP1A_K02 Activity during classes
M_K002 Potrafi pracować w zespole przeprowadzającym analizę decyzji. ZIP1A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do analizy decyzji. ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Activity during classes,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi analizy decyzji oraz zasad i uwarunkowań ich stosowania. ZIP1A_W05, ZIP1A_W04 Test
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi analizy decyzji. ZIP1A_W03, ZIP1A_W02 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - - - - - - + - -
M_K002 Potrafi pracować w zespole przeprowadzającym analizę decyzji. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać i zastosować odpowiednie narzędzia do analizy decyzji. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi analizy decyzji oraz zasad i uwarunkowań ich stosowania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przeznaczenia i ogólnych zasad stosowania narzędzi analizy decyzji. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 29 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Zapoznanie z zasadami uczestnictwa w zajęciach i zaliczania modułu

  Zajęcia wprowadzające w realizację modułu.

 2. Rola i zastosowanie analizy decyzyjnej

  Określenie pojęcia i przeznaczenia oraz ogólna charakterystyka zastosowań analizy decyzji.

 3. Charakterystyka wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji.

  Omówienie budowy oraz zasad stosowania wybranych metod wielokryterialnej analizy decyzji.

 4. Drzewa decyzyjne i diagramy wpływu

  Zaprezentowanie zasad stosowania drzew decyzyjnych i diagramów wpływu.

 5. Zastosowanie symulacji w problemach decyzyjnych

  Przedstawienie zasad stosowania symulacji do rozwiązywania zagadnień decyzyjnych.

 6. Heurystyki i szacowanie prawdopodobieństwa

  Przedstawienie pojęcia, rodzajów i zasad stosowania heurystyk oraz praktycznych sposobów oceny prawdopodobieństwa.

 7. Decyzje podejmowane przez grupy osób

  Prezentacja zasad i wybranych narzędzi wspomagania decyzji grupowych.

 8. Formułowanie decyzji i inercja poznawcza

  Prezentacja zasad formułowania decyzji oraz zjawiska inercji poznawczej.

 9. Alternatywne systemy wspomagania decyzji

  Omówienie przykładowych alternatywnych możliwości wspomagania decyzji.

 10. Decyzje dotyczące wielu celów

  Wprowadzenie do wielokryterialnego wspomagania decyzji.

 11. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności

  Przedstawienie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w warunkach niedoskonałej informacji.

 12. Zmiana ocen w świetle nowych informacji

  Omówienie zagadnienia zamiany ocen w przypadku pojawienia się nowej informacji.

 13. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością

  Zaprezentowanie zasad i narzędzi zarządzania ryzykiem i niepewnością.

 14. Przydział zasobów i problemy negocjacyjne

  Przedstawienie ogólnych zasad i wybranych sposobów rozwiązywania zagadnień przydziału zasobów oraz problemów negocjacyjnych.

Workshops (8h):
 1. Wyjaśnienie celu i przedstawienie zasad odbywania i zaliczania zajęć

  Zajęcia wprowadzające w tematykę modułu.

 2. Analiza decyzji

  Przydzielenie oraz systematyczna realizacja tematów ćwiczeń projektowych, związanych z rozwiązywaniem określonych zagadnień decyzyjnych.

 3. Podsumowanie i zaliczenie ćwiczeń projektowych

  Zajęcia podsumowujące ćwiczenia projektowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Instruktaż. Dyskusja. Konsultacje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i opracowań ćwiczeń.
Zaliczenie końcowe modułu na podstawie sprawdzianu wiedzy.
Do zaliczenia można przystąpić dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu wiedzy w podstawowym terminie, student, który uzyskał
pozytywną ocenę z ćwiczeń projektowych może przystąpić do także do zaliczenia w sprawdzianu w
terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Aktywny udział w zajęciach. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć i postępy w realizacji przydzielonych tematów ćwiczeń projektowych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z pozytywnych ocen uzyskanych ze sprawdzianu wiedzy oraz ćwiczeń
projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Paul Godwyn, George Wright: Analiza decyzji, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Grzegorz Ginda: Metody porównywania parami w budownictwie i decyzjach pokrewnych. DWE, Wrocław 2015.
Kesra Nermend: Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji. WN PWN, Warszawa 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda: Optimisation of service portfolio for a small company, [w:] Marek Karkula (red. nauk.) Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2015, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015, s.21-30.
Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Nina Szklennik, Tomasz Wojtkiewicz: Weather Influence-Aware Robust Construction Project Structure, Procedia Engineering 57(2013):244-253.

Additional information:

None