Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Shaping the image of the manager
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-513-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przygotowuje do świadomego kształtowania swojego wizerunku wykorzystując zasady savoir-vivre, mowy ciała, dress code, etykiety biznesu, kurtuazji i komunikacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 wykorzystać zasady dress code do kształtowania swojego wizerunku. ZIP1A_U06 Presentation
M_U002 dobrać do swoich zainteresowań i stylu życia miejsca kultury masowej. ZIP1A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zasady kształtowania własnego wizerunku, kultury osobistej i etykiety zawodowej. ZIP1A_W10 Test
M_W002 teorie rozpoznawania piękna i estetyki w celu doskonalenia wyglądu i jakości życia we współczesnym świecie ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 wykorzystać zasady dress code do kształtowania swojego wizerunku. - + - - - - - - - - -
M_U002 dobrać do swoich zainteresowań i stylu życia miejsca kultury masowej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zasady kształtowania własnego wizerunku, kultury osobistej i etykiety zawodowej. + - - - - - - - - - -
M_W002 teorie rozpoznawania piękna i estetyki w celu doskonalenia wyglądu i jakości życia we współczesnym świecie + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):

1. Zasady savoir- vivre w życiu codziennym.
2. Określenie własnego stylu w kształtowaniu wizerunku.
3. Mowa ciała.
4. Dress code.
5. Wizerunek biznesmena, dyplomaty, polityka.
6. Etykieta biznesu czyli międzynarodowy język kurtuazji.
7. Komunikacja w biznesie.
8. Teorie piękna.
9. Kanony piękna i ewolucja historyczna.
10. Identyfikacja charakterów na podstawie fototypów.
11. Kulturalny obywatel świata.

Auditorium classes (8h):

1. Praktyczne zasady dobierania stylizacji do sylwetki w ramach kształtowania wizerunku.
2. Praktyczne wiadomości ze znajomości szkła i porcelany użytkowej.
3. Praktyczne zasady rozmów biznesowych.
4. Wielcy tego świata- wpływ znanych osób na kształtowanie współczesnego wizerunku- prezentacje własne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga przygotowania prezentacji oraz pozytywnego zaliczenia kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Tatarkiewicz – Historia estetyki
2. R. Martin – Encyklopedia mody
3. M. Richards – Kanony Piękna.
4. S. Chiazzari – Kolory w twoim życiu.
5. R. Konig – Potęga i uroki mody.
6. U. Eco – Historia piękna . Historia brzydoty.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None