Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecological Sources of Energy Acquisition
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-514-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 zebrać i wykorzystać zdobytą wiedzę i na jej podstawie określić zasadność stosowania OZE. ZIP1A_U03 Test
M_U002 opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania. ZIP1A_U06 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz technologie systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. ZIP1A_W04 Test
M_W002 metody, techniki i technologie modelowania oraz projektowania aspektów środowiskowych wykorzystywania systemów OZE. ZIP1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 zebrać i wykorzystać zdobytą wiedzę i na jej podstawie określić zasadność stosowania OZE. - - - - - - - - + - -
M_U002 opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz technologie systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. + - - - - - - - - - -
M_W002 metody, techniki i technologie modelowania oraz projektowania aspektów środowiskowych wykorzystywania systemów OZE. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 19 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (8h):

WYKŁADY:

1.Źródła zanieczyszczeń atmosfery.
2.Metody ochrony przed zanieczyszczeniami.
3.Efekt cieplarniany- przyczyny i skutki.
4. Zmiany klimatu.
5. Możliwości eliminacji CO2 z atmosfery.
6. Źródła energii odnawialnej i sposoby jej przetworzenia.
7. Uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej i geotermalnej.

Workshops (8h):

ĆWICZENIA:

Ocena podstawowych parametrów technicznych instalacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii: moc, sprawność konwersji, dyspozycyjność, trwałość. Przykłady funkcjonujących instalacji wykorzystujących energię ze źródeł alternatywnych. Zasady gromadzenia i inwentaryzacji danych dot. energii alternatywnej. Szacowanie zasobów. Analiza i studia wykonalności i opłacalności inwestycji. Analiza ekologiczna. Zalety i wady różnych form energetyki odnawialnej. Przyszłość energetyki – możliwe drogi dalszego rozwoju.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Wyd. AGH. Kraków 2008.
2. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
3. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
Pluta Z., 2000 – Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
4. H. Kaiser, 1995 – Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH.
Kotarska K., Kotarski Z., 1989 – Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne. Wyd. Not-Sigma.
5. Kuczyński T i in., 2008 – Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra.
6. Siejka K, Tańczuk M., Trinczek K, 2008 – Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104).
7. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej – ESHA.
8. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ekonomiczne aspekty stosowania kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym — Economic aspects of the application of solar collectors in single-family houses / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 420–443. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Summ.
2. Ekologiczne skutki spalania paliw konwencjonalnych — [Ecological consequences of conventional fuels combustion] / KUBIŃSKI W. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — 2008 spec. vip., s. 167–172. — Bibliogr. s. 172. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats’kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedžmentu ta ekonomìki “Galic’ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs’k = Ivano-Frankivsk, 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.
3. Inżynieria i technologie produkcji — [Engineering and technologies of production] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 364, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0298). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-180-7.
4. Gospodarka odpadami i logistyka utylizacji — Wast management and utilization logistics / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Lyubomyr PETRYSHYN // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.