Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to modern input-output analysis
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-603-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Lach Łukasz (llach@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

The course offers an introduction to modern IO analysis. Special attention is paid to both
theoreticalfoundations of the IO approach as well as practical aspects of this type of economic
modelling.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Knows advantages and weak sides of IO modelling. ZIP1A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Can build and analyse IO models. ZIP1A_U06 Test
M_U002 Can use modified IO models for forecasting and scenario analysis. ZIP1A_U06, ZIP1A_U04 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Knows basic techniques of IO modelling. ZIP1A_W07 Test
M_W002 Knows basic features of IO models. ZIP1A_W10, ZIP1A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Knows advantages and weak sides of IO modelling. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Can build and analyse IO models. - - - - - - - - + - -
M_U002 Can use modified IO models for forecasting and scenario analysis. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Knows basic techniques of IO modelling. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows basic features of IO models. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Module content
Lectures (14h):

Lectures:
1.Fundamentals of static Input-Output model.
2.Dynamic Input-Output model – construction, applications, limitations.
3.Dynamic IO model as an optimization problem – introduction to GAMS software.
4.Key sector analysis – theoretical fundamentals with empirical examples. 5.Application of network theory in key sector analysis.
6.Turnpike theorems versus the specificity of real economic systems.
7.Measuring value added in Global Value Chains – static approach with someexamples.
8.Sherman–Morrison formula and its applications in empirical studies.
9.Finding the optimal direction of technological progress in the era of Global ValueChains.

Workshops (14h):

Auditorium classes
1.Solving static Input-Output model.
2.Constructing dynamic Input-Output models.
3.Introduction to GAMS language.
4.Key sector analysis of Polish economy.
5.Constructing turnpikes for real economic systems.
6.Measuring value added of selected economies in Global Value Chains – application of World Input-Output Tables.
7.Choosing the technological progress that maximizes the value added share in Global Value Chains

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final grade is calculated as a weighted sum of the grade obtained from the final test and the grade
obtained from preparing summaries of two research papers.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

\The final grade is calculated as:

if gradeA=2.0 then FINAL GRADE = 2.0,
otherwise FINAL GRADE =0.67• gradeA+ 0.33• gradeB

where the two components are as follows:
-gradeA – a grade gained on the basis of the final test,
-gradeB – a grade gained after preparing two one-page-long (A4 with standard margins)
summaries each focused on any of research papers available at:

https://ideas.repec.org/f/pla607.html

Each summary should focus on two different papers and contain a brief information on the paper’s:-
research goal, methods used, results/empirical

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Catching-up after the absence of a student during classes takes place during office hours.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None