Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Safety Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-604-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje zagadnienia związane z zarzadzaniem bezpieczeństwem pracy

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom w pracy ZIP1A_U04 Project
M_U002 oszacować ryzyko zawodowe ZIP1A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 czynniki pracy negatywnego oddziaływania na człowieka ZIP1A_W08 Test
M_W002 akty prawne dotyczące ochrony pracy ZIP1A_W08 Test
M_W003 metody badania wypadków przy pracy ZIP1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 formułować rozwiązania zapobiegające wypadkom w pracy - - - - - - - - + - -
M_U002 oszacować ryzyko zawodowe - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 czynniki pracy negatywnego oddziaływania na człowieka + - - - - - - - - - -
M_W002 akty prawne dotyczące ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_W003 metody badania wypadków przy pracy + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 9 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):
Zarzązanie bezpieczeństwem

1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Metody oceny ryzyka zawodowego
3. Zapobieganie wypadkom przy pracy
4. Obowiązki pracodawcy

Workshops (8h):

1. Przepisy prawne dotyczące BHP
2. Metody oceny ryzyka zawodowego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń warsztatowych uzyskiwane jest na podstawie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje
jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna z zaliczenia ćwiczeń warsztatowych oraz oceny uzyskanej z kolokwium weryfikującego nabytą wiedzę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia
zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z
Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kodeks pracy
2. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem w pracy, WPŁ, Łódź 2000,
3. Pietrzak L.: Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2007,
4. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie, WPŚ, Gliwice, 1996

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ekspercka metoda oceny bezpieczeństwa systemów technicznych w inteligentnym budynku — [Expert method for safety assessment of technical systems in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2016 R. 18 nr 6, s. 100–104.
2. Ocena ryzyka systemu technicznego w budynku inteligentnym — [Risk estimation of technology system in intelligent building] / Monika Klaś, Jerzy MIKULIK // W: Budmika’15 [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [22–24 kwietnia 2015, Poznań] : pełne referaty / eds. Tomasz Garbowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : AR COMPRINT, 2015. — ISBN: 978-83-89333-63-6. — S. 136–141. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0B-xol8F0sf5jU0FBTWFyc0FkWEE/view?pref=2&pli=1 [2016-01-13].

Additional information:

None