Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Practical Training (4 weeks)
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-606-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Responsible teacher:
Książek Roger (rksiazek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zakres praktyk obejmuje między innymi nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym ZIP1A_K01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Skills: he can
M_U001 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe ZIP1A_U02, ZIP1A_U07 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej ZIP1A_U04, ZIP1A_U02 Work done within the framework of a practical placement
M_U003 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji ZIP1A_U03 Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi poruszać się na rynku pracy i w środowisku zawodowym - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Potrafi współdziałać w grupie oraz przejmować role zawodowe - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi syntetyzować wnioski wyniesione z praktyki i przedstawiać je w formie pisemnej - - - - - - + - - - -
M_U003 Potrafi dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji - - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 100 h
Module content
Practical classes (100h):

Temat, zakres i miejsce odbywania praktyki student ustala wspólnie z promotorem, czyli opiekunem merytorycznym praktyki.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Practical classes: Samodzielna praca
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktyka zawodowa może być zaliczona na podstawie wykonywanej przez studenta pracy na warunkach określonych w Zarządzeniu wydanym przez Rektora. Student może też odbyć praktykę na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie sprawozdania zatwierdzonego przez opiekuna praktyki.

Participation rules in classes:
  • Practical classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Praktyka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym lub instytucji, w kraju lub za granicą, której profil działania umożliwia studentowi osiąganie zakładanych efektów.
Method of calculating the final grade:

Wystawia się zal./ nzal.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak zaliczenia praktyki pociąga za sobą niezaliczenie semestru. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki w wyznaczonym terminie lub zamierza ją odbyć w terminie wcześniejszym niż przewidziany w programie studiów, Dziekan może zezwolić na jej realizację w innym, niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi terminie.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane posiadanie ubezpieczenia ONW

Recommended literature and teaching resources:

Podstawa prawna:
ZARZĄDZENIE Nr 11/2006 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie zasad organizowania i odbywania studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych na studiach w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Koordynator Wydziału Zarządzania AGH ds. odbywania praktyk – dr inż. Roger Książek
http://www.praktyki.zarz.agh.edu.pl/