Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Logistics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-609-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki, procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstw oraz metod i narzędzi wspomagania decyzji w tym obszarze.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 realizacji zadań w zespole ZIP1A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych oraz dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych ZIP1A_U03, ZIP1A_U01 Test,
Execution of a project
M_U002 samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji ZIP1A_U05 Test,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe pojęcia logistyki, podstawowe zagadnienia o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ZIP1A_W03 Examination
M_W002 funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych ZIP1A_W03 Examination
M_W003 najważniejsze obszary operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania ZIP1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 realizacji zadań w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 właściwie dobrać i zastosować narzędzia i metody badawcze w celu identyfikacji, analizy, oceny wybranych procesów i systemów logistycznych oraz dokonać interpretacji podstawowych wskaźników oceny procesów i systemów logistycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 samodzielnie uzupełniać wiedzę na temat logistyki wykorzystując różne źródła informacji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe pojęcia logistyki, podstawowe zagadnienia o systemach i procesach logistycznych, ich formach, roli oraz znaczeniu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 funkcje, rolę i istotę podsystemów logistyki zaopatrzenia, magazynowania, produkcji i dystrybucji w podmiotach gospodarczych + - - - - - - - - - -
M_W003 najważniejsze obszary operacyjnej działalności logistycznej oraz strategii logistycznych podmiotów gospodarczych, metod i sposobów ich opracowania + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki

  • Rola logistyki w funkcjonowaniu organizacji.
  • Systemy i procesy logistyczne.
  • Pojęcia łańcucha dostaw i sieci logistycznej.
  • Strategie ECR, QR.

 2. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki

  • Rola logistyki w funkcjonowaniu organizacji.
  • Systemy i procesy logistyczne.
  • Pojęcia łańcucha dostaw i sieci logistycznej.
  • Strategie ECR, QR.

 3. Logistyka zaopatrzenia i strategie zakupowe

  • Strategiczne znaczenie zaopatrzenia.
  • Marketing zaopatrzenia i jego etapy.
  • Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny systemu zaopatrzenia.

 4. Logistyka zaopatrzenia i strategie zakupowe

  • Strategiczne znaczenie zaopatrzenia.
  • Marketing zaopatrzenia i jego etapy.
  • Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny systemu zaopatrzenia.

 5. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

  • Rola i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania zapasami.
  • Wycena zapasów w przedsiębiorstwie. Struktura ilościowa zapasów.
  • Wyznaczanie ekonomicznych wielkości zamówienia.
  • Metody stosowane w sterowaniu zapasami.
  • Nowoczesne strategie gospodarki zapasami.
  • Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym.
  • Podstawowe procesy realizowane w magazynie.

 6. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

  • Rola i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania zapasami.
  • Wycena zapasów w przedsiębiorstwie. Struktura ilościowa zapasów.
  • Wyznaczanie ekonomicznych wielkości zamówienia.
  • Metody stosowane w sterowaniu zapasami.
  • Nowoczesne strategie gospodarki zapasami.
  • Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym.
  • Podstawowe procesy realizowane w magazynie.

 7. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki produkcji

  • Sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcyjnym.
  • Koncepcje push i pull.
  • Koncepcja Lean Manufacturing.

 8. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki produkcji

  • Sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcyjnym.
  • Koncepcje push i pull.
  • Koncepcja Lean Manufacturing.

 9. Logistyka dystrybucji i elementy systemu dystrybucji

  • Pojęcie dystrybucji.
  • Kanał dystrybucji i struktury systemów dystrybucyjnych.

 10. Logistyka dystrybucji i elementy systemu dystrybucji

  • Pojęcie dystrybucji.
  • Kanał dystrybucji i struktury systemów dystrybucyjnych.

 11. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki

  • Rola logistyki w funkcjonowaniu organizacji.
  • Systemy i procesy logistyczne.
  • Pojęcia łańcucha dostaw i sieci logistycznej.
  • Strategie ECR, QR.

 12. Logistyka zaopatrzenia i strategie zakupowe

  • Strategiczne znaczenie zaopatrzenia.
  • Marketing zaopatrzenia i jego etapy.
  • Podstawowe wskaźniki wykorzystywane do oceny systemu zaopatrzenia.

 13. Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

  • Rola i funkcje zapasów w przedsiębiorstwie. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania zapasami.
  • Wycena zapasów w przedsiębiorstwie. Struktura ilościowa zapasów.
  • Wyznaczanie ekonomicznych wielkości zamówienia.
  • Metody stosowane w sterowaniu zapasami.
  • Nowoczesne strategie gospodarki zapasami.
  • Rola i funkcje magazynu w systemie logistycznym.
  • Podstawowe procesy realizowane w magazynie.

 14. Podstawowe pojęcia z zakresu logistyki produkcji

  • Sterowanie przepływem materiałów w systemie produkcyjnym.
  • Koncepcje push i pull.
  • Koncepcja Lean Manufacturing.

 15. Logistyka dystrybucji i elementy systemu dystrybucji

  • Pojęcie dystrybucji.
  • Kanał dystrybucji i struktury systemów dystrybucyjnych.

Project classes (8h):
 1. Analiza zapasów metodami ABC i XYZ
 2. Analiza zapasów metodami ABC i XYZ
 3. Składowanie towaru w magazynie wg metody ABC
 4. Składowanie towaru w magazynie wg metody ABC
 5. Analiza symulacyjna metod sterowania zapasami – ROC, ROP
 6. Analiza symulacyjna metod sterowania zapasami – ROC, ROP
 7. Strategie zakupowe – analiza obrotów, poziomu obsługi klienta
 8. Analiza wskaźników logistycznych systemu kolejkowego
 9. Analiza zapasów metodami ABC i XYZ
 10. Składowanie towaru w magazynie wg metody ABC
 11. Analiza symulacyjna metod sterowania zapasami – ROC, ROP
 12. Strategie zakupowe – analiza obrotów, poziomu obsługi klienta
 13. Analiza wskaźników logistycznych systemu kolejkowego
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieuzyskania zaliczenia w terminie podstawowym student ma prawo do dwukrotnego zaliczania ćwiczeń w terminach poprawkowych pod warunkiem wcześniejszego wyrównania ew. zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach.

Prowadzący zajęcia dopuszcza przeprowadzenie egzaminu w terminie zerowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:
 • średnia arytmetyczna ocen ze sprawozdań sporządzonych do wykonywanych ćwiczeń projektowych
 • ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna pozytywnych ocen uzyskanych z ćwiczeń projektowych i egzaminu
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Abt S.: „Logistyka w teorii i praktyce”, Wydawnictwo AE, Poznań 2001
 2. Blaik P.: „Logistyka”, PWE, Warszawa 2001
 3. Ciesielski M. (red.):„Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw”, praca zbiorowa, PWE Warszawa 2009
 4. Harrison A., van Holk R.: „Zarządzanie logistyką”, PWE Warszawa 2010
 5. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S.(red.): „Logistyka”, ILIM Poznań 2009
 6. Krawczyk S.: „Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa)”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001
 7. Pfohl H. C.: Zarządzanie logistyką, Biblioteka Logistyka Poznań 1998
 8. Sarjusz–Wolski Z.: „Strategia zarządzania zaopatrzeniem”, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998
 9. Skowronek Cz., Sarjusz–Wolski Z.: „Logistyka w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2008
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Bukowski L., Karkula M. (i inni): Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
 2. Feliks J., Karkula M. (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 3. Karkula M.: Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym, Transport z. 97 Środki i infrastruktura transportu, 2013, s. 245–257
 4. Karkula M.. Majewska K.: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 3, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016
Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.