Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern IT tools in production engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-624-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rumin Rafał (rrumin@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Cel główny:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania i symulacji procesów logistycznych.
Cel szczegółowy:
Nabycie umiejętności obsługi wybranych narzędzi informatycznych stosowanych w modelowaniu i symulacji procesów logistycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_U03 Project
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_U07 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady modelowania i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_W01 Test
M_W002 zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych ZIP1A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do modelowania i symulacji procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi projektować proste systemy w oparciu o wiedzę z modelowania i symulacji procesów logistycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady modelowania i symulacji procesów logistycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Module content
Lectures (8h):

Tematy wykładów:

Wykład 1 – Wprowadzenie
Wykład 2 – Metodologia badań symulacyjnych
Wykład 3 – Modele koncepcyjne
Wykład 4 – Dane wejściowe do modeli symulacyjnych
Wykład 5 – Generatory liczb pseudolosowych
Wykład 6 – Weryfikacja i walidacja modeli symulacyjnych
Wykład 7 – Dane wyjściowe i metody ich analizy

Project classes (8h):

Tematy:

1. Model symulacyjny – FlexSim
2. Tworzenie nowego modelu
3. FlexSim – nawigacja
4. Zasoby stałe (Fixed Resources)
5. Realizatorzy zadań (Task Executers)
6. Elementy przepływu (flowitems)
7. Rodzaje portów
8. FlexSim – przykładowe modele

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie projektu i kolokwium weryfikującego nabyte umiejętności praktyczne oraz weryfikującym wiedzę nabytą w trakcie wykładów.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu w formie projektu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia ćwiczeń.
Ocena z zaliczenia uwzględnia oceny: z zrealizowanego projektu oraz kolokwium w części praktycznej i teoretycznej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Beaverstock M., Greenwood A., Lavery E., Nordgen W.: „Symulacja stosowana: modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim”, przekład na j. polski: G. Wróbel, CempelConsulting, Kraków, Rzeszów, 2012.
Karkula M.:
„Modelowanie i symulacja procesów logistycznych”, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
Andrzejczyk P., Zając J.:
„Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia”, ILiM, Poznań, 2011.
Majewski J.: „Informatyka dla logistyki”, ILiM, Poznań, 2006.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:
Chung Ch.A.:
„Simulation modeling handbook: a practical approach”, CRC Press, Boca Raton, 2004.
Hopp W.J., Spearman M.L.:
„Factory Physics”,
Waveland Press, Inc., Long Grove, Illinois, 2011.
Sarjusz-Wolski Z.:
„Strategia zarządzania zaopatrzeniem”,
Agencja wydawniczo-poligraficzna „PLACET”, Warszawa, 1998.
Krawczyk S.:
„Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa)”, Tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001.

Inteligentne budynki : nowe możliwości działania — [Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner

Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo — [Intelligent buildings – information, safety and security] / AUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Praca z oprogramowaniem Flexsim.