Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ethics and etiquette in management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-1-701-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Etyka i etykieta w zarządzaniu zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi podstawami etyki, relacjami występującymi między działalnością gospodarczą a etyką, interpretacją skutków zachowań etycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją ZIP1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji ZIP1A_U04 Execution of exercises
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej ZIP1A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) ZIP1A_W08 Execution of a project
M_W002 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie ZIP1A_W09 Test
M_W003 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej ZIP1A_W10 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 uwrażliwienie studenta na humanistyczne i etyczne wartości zarządzania organizacją - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji - - - - - - - - + - -
M_U002 nabycie umiejętności interpretacji skutków zachowań etycznych w działalności gospodarczej - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 potrafi przygotować prezentacje w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe, inne wystąpienia publiczne) + - - - - - - - - - -
M_W002 rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i w piśmie + - - - - - - - - - -
M_W003 definiuje cele zachowań etycznych na płaszczyźnie społecznej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):

1. Obszar zainteresowań etyki.
2. Etyka jako element kultury organizacyjnej.
3. Etyka w zarządzaniu.
4. Konflikty wartości w zarządzaniu.
5. Etyka w pracy.
6. Etyka w komunikowaniu społecznym.
7. Etyczne aspekty konkurencji.
8. Etyka w marketingu i reklamie.
9. Zawodowe kodeksy etyczne.
10. Etyczne aspekty procesów globalizacyjnych.

11. Zasady savoir-vivre’u (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach).

12. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji,
inne wystąpienia publiczne).
13. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
14. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.
15. Techniki dobrej komunikacji.
16. Błędy komunikacyjne.
17. Komunikacja z klientem trudnym.

Workshops (8h):

1. Etyka w zarządzaniu.
2. Konflikty wartości w zarządzaniu.
3. Etyka w pracy.
4. Etyka w komunikowaniu społecznym.
5. Etyczne aspekty konkurencji.
6. Etyka w marketingu i reklamie.
7. Zawodowe kodeksy etyczne.
8. Zasady savoir-vivre’u w Uczelni (ubiór, zachowanie się studenta w wybranych sytuacjach występujących w Uczelni).
9. Komunikacja werbalna – autoprezentacja w wybranych sytuacjach (egzamin,
wygłaszanie wykładu/referatu, rozmowy biznesowe, udział w dyskusji, inne wystąpienia publiczne)
10. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
11. Komunikacja pisemna: pisanie podań, listów, cv, pisanie sprawozdań i opracowań,
przygotowanie, redagowanie i prezentacja ustna referatu naukowego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu:
- prezentacja;
- kolokwium zaliczeniowe

W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje jeden termin poprawkowy.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Przy obliczaniu oceny końcowej uwzględniane są następujące elementy:
- ocena z prezentacji ( 50% );
- ocena z kolokwium ( 50% )

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości indywidualnie.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na poziomie szkoły średniej i zdobyta w trakcie studiów.

Recommended literature and teaching resources:

Borkowska M., Gałkowski J.W.(red.),Etyka w biznesie, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002
Gasparski W.,(red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012
Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006
Mruk H., (red.), Komunikowanie się w biznesie, Wyd. AE Poznań 2002
Pietkiewicz E., Etykieta menedżera, CIM, Warszawa 1998
Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Guca S.,Misja Firmy w świetle etyki biznesu, [w:] Organizacje przyszłości – szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, red., L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Roldex, Kraków 2013,
Guca S., Dylematy etyczne biznesu, [w:] Organizacje w gspodarce innowacyjnej – aspekty spoleczne, prawne, psychologiczne, red., L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008.

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia
powstałych zaległości w sposób ustalany indywidualnie w każdym przypadku.