Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Standardized Management Systems
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-203-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu problematyki wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem oraz systemów branżowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu ZIP2A_K01 Project
Skills: he can
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) ZIP2A_U04 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników ZIP2A_W04, ZIP2A_W06 Examination
M_W002 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów ZIP2A_W04, ZIP2A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Opracować w zespole procedurę wskazanego procesu - - + - - - - - + - -
Skills
M_U001 Zaprojektować dla wskazanej organizacji system zarządzania jakością (środowiskiem, BHP) - - + - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Oceniać wpływ organizacji na środowisko i bezpieczeństwo pracowników + - + - - - - - - - -
M_W002 Analizować wpływ sytemu zarządzania na jakość wyrobów + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 h
Preparation for classes 28 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 h
Realization of independently performed tasks 24 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):
Znormalizowane systemy zarządzania

Historia znormalizowanych systemów zarządzania jakością, zasady budowy norm serii ISO 9000, normy systemów zarządzania w wybranych branżach: IATF 16949 i ISO 22000, zarządzanie środowiskiem (normy serii ISO 14000 i EMAS), zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (normy serii PN-N 18000 i OHSAS), zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, norma ISO 22000), zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikacja i integracja systemów zarządzania w różnych obszarach działania organizacji, normalizacja i akredytacja systemów.

Laboratory classes (8h):

Doskonalenie procesu z wykorzystaniem mapy procesu – stan przed i po poprawie
Wykorzystanie diagramu BPMN do projektowania i analizy procesu

Workshops (8h):
Warsztaty

Warsztat – opis, przygotowanie dokumentacji, charakterystyka i audyt procesu

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Workshops: W trakcie warsztatów studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz wykonanie i przygotowanie zadań i projektów realizowanych na ćwiczeniach.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci biorą udział w warsztatach zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć warsztatowych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
- oceny z warsztatów
- oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności należy skontaktować się z prowadzącym w celu uzgodnienia terminu i sposobu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Łuczak J., System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
3. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin Warszawa 2007
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004
5. PN-EN ISO 9000:2006 – Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
6. PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania
7. PN-EN ISO 9004:2010 –Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością
8. ISO/TS Systemy zarządzania jakością – Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania ISO 9001:2000 w przemyśle motoryzacyjnym oraz w organizacjach produkujących części zamienne
9. PN-EN ISO 22000:2006 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego,
10. PN-EN ISO 14001:1996 – Systemy zarządzania środowiskowego – Specyfikacja i wytyczne stosowania
11. PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Soliński B., Realizacja koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 i modelu samooceny CAF, Zeszyt Naukowy nr 27 „Zarządzanie”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2013

Soliński B., Grzesiak P., Kapłan R., Wykorzystanie modelu samooceny CAF w administracji publicznej [W] Kształcenie i rozwój specjalistów menedżerów /pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów