Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Total Quality Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-204-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ginda Grzegorz (gginda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie zasad kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty ZIP2A_K02 Activity during classes
M_K002 Jest gotów pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących. ZIP2A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Potrafi stosować „Burzę mózgów” do rozwiązywania problemów, dotyczących doskonalenia jakości produktów i procesów. ZIP2A_U03 Activity during classes
M_U002 Potrafi korzystać z odpowiednich narzędzi i metod zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów. ZIP2A_U01 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, a także dziedzin pokrewnych. ZIP2A_W03 Test
M_W002 Zna zakres i sposób oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM. ZIP2A_W05 Examination
M_W003 Rozumie istotę, wymagania i zasady realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM. ZIP2A_W04 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 12 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi angażować się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym. Potrafi formułować swoje argumenty - - - - - - - - + - -
M_K002 Jest gotów pracować w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi stosować „Burzę mózgów” do rozwiązywania problemów, dotyczących doskonalenia jakości produktów i procesów. + - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi korzystać z odpowiednich narzędzi i metod zarządzania jakością do ciągłego doskonalenia jakości produktów/procesów. + - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, a także dziedzin pokrewnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zakres i sposób oceny przedsiębiorstw wg kryteriów ENJ i układu RADAR modelu EFQM. + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie istotę, wymagania i zasady realizacji doskonalenia procesów i produktów w przedsiębiorstwie klasy WCM. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (12h):
 1. Współczesne koncepcje zarządzania jakością

  Elementy i geneza współczesnych koncepcji zarządzania jakością.

 2. Doskonalenie zarządzania jakością

  Zasady doskonalenia zarządzania jakością zgodnie z wytycznymi PN-EN ISO 9004:2010.

 3. Model doskonałości EFQM

  Geneza, elementy i zasady stosowania modelu doskonałości fundacji European Foundation for Quality Management.

 4. World Class Manufacturing

  Zasady doskonalenia jakości w organizacjach klasy WCM (Word Class Manufacturing).

 5. Przykłady zastosowań

  Praktyczne przykłady ilustrujące stosowanie zasad kompleksowego zarządzania jakością.

 6. Filozofia TQM

  Japońskie i amerykańskie podejście do TQM.

 7. Zasady zarządzania jakością

  Podstawowe zasady TQM a zasady zarządzania jakością.

Workshops (8h):
Doskonalenie jakości

Zastosowanie grupowego wspomagania decyzji przy pomocy “Burzy mózgów” w doskonaleniu jakości produktów i usług.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Workshops: Grupowe rozwiązywanie przydzielanych zadań.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem i podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz realizacja przydzielonych zadań.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia modułu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.
Zaliczenie modułu przyjmuje formę sprawdzianu wiedzy.
W przypadku nie zaliczenia modułu w terminie podstawowym, student może przystąpić do zaliczenia modułu w terminie poprawkowym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obowiązkowa obecność, przygotowanie do zajęć i realizacja przydzielanych zadań.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) obliczana jako średnia ocen ze sprawdzianu wiedzy (OW) oraz oceny z ćwiczeń (OC)
OK = 0,5 x OW + 0,5 x OC.
W przypadku przystąpienia do zaliczenia modułu w terminie poprawkowym ocena ze sprawdzianu wiedzy stanowi średnią ocen uzyskanych w tym terminie oraz w terminie podstawowym.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

• Adam HAMROL, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
• Robert KARASZEWSKI, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
• Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
• Norma PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych — [CAF as a path to TQM in public institutions] / Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. — 2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75
Ewaluacja wdrażania modelu CAF — [Evaluation of implementation of CAF model] / Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Bartosz SOLIŃSKI // Problemy Jakości ; ISSN 0137-8651. — 2011 R. 43 nr 10, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13
Production engineering tools for civil engineering practice – the case
of QFD — Narzędzia inżynierii produkcji w budownictwie – przypadek QFD /
Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA // Czasopismo Techniczne = Technical
Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 10, s. 79–84. — Bibliogr. s.
82–84, Abstr., Streszcz.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.