Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przepływem produkcji
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-218-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami organizacji przepływów produkcji zgodnych z ideą TFM. Podstawowymi treściami są: organizacja procesów transportu, magazynowania, sterowania i eksploatacji ze szczególnym uwzględnienie przepływu materiałowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 zbudować i zweryfikować model symulacyjny systemu wytwarzania ZIP2A_U04 Project
M_U002 przeprowadzić eksperymenty symulacyjne parametrów przepływu produkcji, analizować i interpretować uzyskane wyniki ZIP2A_U01 Project
M_U003 zorganizować przepływ produkcji przy wykorzystaniu metod modelowania symulacyjnego ZIP2A_U06 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w organizacji procesów pomocniczych ZIP2A_W06 Test
M_W002 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi ZIP2A_W06 Test
M_W003 zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, ZIP2A_W06 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 zbudować i zweryfikować model symulacyjny systemu wytwarzania - - + - - - - - - - -
M_U002 przeprowadzić eksperymenty symulacyjne parametrów przepływu produkcji, analizować i interpretować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
M_U003 zorganizować przepływ produkcji przy wykorzystaniu metod modelowania symulacyjnego - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w organizacji procesów pomocniczych + - - - - - - - - - -
M_W002 definicje i klasyfikacje podstawowych pojęć z zakresu zarządzania systemami pomocniczymi + - - - - - - - - - -
M_W003 zakres działań procesów transportowych, magazynowych i eksploatacji systemów wytwarzania, + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 17 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Usytuowanie procesów pomocniczych w przedsiębiorsywie

  Procesy pomocnicze ich funkcje, cele i zadania. Struktury i formy zarządzania procesami pomocniczymi

 2. Usytuowanie procesów pomocniczych w przedsiębiorsywie

  Procesy pomocnicze ich funkcje, cele i zadania. Struktury i formy zarządzania procesami pomocniczymi

 3. Procesy eksploatacji systemów wytwarzania

  Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy organizacji procesów pomocniczych.

 4. Procesy eksploatacji systemów wytwarzania

  Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy organizacji działalności pomocniczej.

 5. Procesy transportowe

  Podział i klasyfikacja zadań transportowych. Organizacja przepływów środków transportowych.

 6. Procesy transportowe

  Podział i klasyfikacja zadań transportowych. Organizacja przepływów środków transportowych.

 7. Procesy magazynowania

  Magazyny ich funkcje i rodzaje. Lokalizacja magazynów. Struktura ilościowa zapasu oraz system kontroli zapasów. metody określania popytu

 8. Procesy magazynowania

  Magazyny ich funkcje i rodzaje. Lokalizacja magazynów. Struktura ilościowa zapasu oraz system kontroli zapasów. metody określania popytu

 9. Procesy sterowania

  Sterowanie realizacją procesów. Kontrola przebiegu realizacji zadań. Harmonogramowanie procesów.

 10. Procesy sterowania

  Sterowanie realizacją procesów. Kontrola przebiegu realizacji zadań. Harmonogramowanie procesów.

Laboratory classes (8h):

1. Określenie celu i zakresu modelowania symulacyjnego
2. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – odzwierciedlenie elementów systemu wytwarzania
3. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – odzwierciedlenie relacji pomiędzy elementami systemu wytwarzania
4. Budowa modelu symulacyjnego przepływu produkcji – walidacja i parametryzacja modelu przepływu produkcji
5. Zaprojektowanie eksperymentów symulacyjnych
6. Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych
7. Analiza i interpretacja wyników eksperymentów symulacyjnych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest prawidłowe wykonanie projektu.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (75%) oraz pozytywnej oceny z kolokwium weryfikującego wiedzę z wykładów (25%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie modułu: Organizacja systemów produkcyjnych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
2. Downarownicz O.: System eksploatacji. Wyd. ITE, Gdańsk 1997.
3. Ciesielski K.: Organizacja pomocniczych procesów produkcyjnych. Wyd. PP. Poznań 1980.
4. Witkowski J.: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyd. AE, Wrocław 2002.
5. Woters D.; Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. PWN. Warszawa 2001.
6. Szałkowski K. Przygotowanie produkcji. PWN. Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Zarzadzanie produkcja : zagadnienia wybrane (Production management : selected problems), Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Marek DUDEK, Jacek OBRZUD. Kraków :Scriptorium „TEXTURA”, 2001.
2. Optymalizacja produkcji w przykładach na CD (Dokument elektroniczny) : wskazówki i sposoby usprawniające procesy produkcyjne w firmie (The optimization of production in examples on CD), Marek DUDEK, Kamil CZAJKA, Jacek OBRZUD. Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o., 2009.
3. Zintegrowane zarzadzanie utrzymaniem ruchu Integrated management of maintenance Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron andsteelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
4. Preventive maintenance – choice or necessity? Jacek OBRZUD, Gabriela MAZUR W: Information technologies in economics and innovative management Technologie informacyjne w ekonomii i innowacyjnym zarzadzaniu ed. Jan Tadeusz Duda. Cracow : AGH University of Science and Technology Press, 2007.
5. Planowanie i kontrola zapasów w przedsiębiorstwie (Planning and control of reserves in the
6. company) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Produkcjai zarzadzanie w hutnictwie : VII (siódma) konferencja naukowo-techniczna : Ustron Jaszowiec– Czestochowa 1999 Politechnika Czestochowska. Czestochowa : PCz, 1999 (wyd. 2000)
7. Organizacja prac remontowych w swietle przechodzenia do elastycznych struktur produkcyjnych Utility work organizing in process transformation toward process oriented structure OBRZUD J., MAZUR Z., MAZUR G., Kovalchuk K. Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss. s. 587–591. Bibliogr. s. 591, Abstr.. Iron and steelmaking : XIV. medzin´arodn´a vedeck´a konferencia : 13.–15.10.2004 Mal´a Luˇcivn´a. Koˇsice : Technick´a univerzita. Hutn´ıcka fakulta, 2004.
8. Organizacja procesu obsługi awaryjnej (Organization of the emergency operating process) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarzadzanie rozwojem organizacji, T. 2 pod red. Stefana Lachiewicza ; Politechnika Łódzka. Łodz : Wydawnictwo PŁ, 2007. (Monografie Politechniki Łódzkiej
9. Ocena efektywnosci systemu utrzymania ruchu Estimate effectiveness of maintenance Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice – Fr´ydlant nad Ostravic´ı : sborn´ık pˇredn´aˇsek : sekce 2 – Technologie v´yroby oceli ed. Dana Hor´akov´a ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a – Technick´a univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materi´alov´eho inˇzen´yrstv´ı. Katedra metalurgie, Politechnika Slaska Katowice. Katedra Metalurgii, Technick´a univerzita Koˇsice. Katedra metalurgie ˇzeleza a zlievarenstva. Ostrava : VˇSB – TU, 2005
10. Obiektowe modelowanie przepływów produkcji Object modelling of production flows Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ; ISSN 1644-8979. 2005
11. Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania (Object modelling in organizing manufacturing processes) Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD W: Podejscie procesowe w zarzadzaniu : praca zbiorowa. T. 2 pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. ISBN 83-7378-084-X. S. 19–29
12. Modelowanie przepływu produkcji w gniazdach przedmiotowych Modeling production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne (Technical and Economical Problems) : kwartalnik = quarterly. Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. 2003 t.
13. Modelowanie przepływu produkcji w oparciu o metodologie obiektowe Object-oriented modeling of the production flows Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ W: Iron and steelmaking : XIII international scientific conference : Szczyrk 09–10.10.2003 : materiały Politechnika Slaska. Katedra Metalurgii, Katowice ; Technick´a univerzita. Katedra metalurgie ˇzeleza a zliv´arenstva, Koˇsice ; Vysok´a ˇSkola B´aˇnsk´a Technick´a univerzita Ostrava. Katedra metalurgie. Katowice : Politechnika Slaska,2003
14. Kontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP Inventory control inmanufacturing systems based on MRP method Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008.
15. Procedury zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie przemysłowym, a wielkość zapasów produkcyjnych The material-flow manegement procedures in manufacturing company whit reference to level of stock Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009

Additional information:

Na ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywany jest pakiet symulacyjny WITNESS