Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSc Thesis
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZIP-2-302-n
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student przygotowuje samodzielną pracę dyplomową.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań ZIP2A_K01 Diploma thesis
Skills: he can
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych ZIP2A_U02 Diploma thesis
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_W02 Diploma thesis
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP2A_W06 Diploma thesis
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (500h):

Student przygotowuje samodzielną pracę dyplomową.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Badania literaturowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia pracy jest jej przedstawienie w wymaganej formie, w wymaganym terminie.
Terminy i zasady – zgodne z Regulaminem Studiów. W przypadku niezłożenia pracy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, student zostaje skreślony za brak zarejestrowania pracy.

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Samodzielna praca
Method of calculating the final grade:

Ocenę wystawia i wpisuje do indeksu promotor pracy. Proponuje się, aby ocena wpisywana do indeksu zależała od stopnia zaawansowania przygotowania pracy lub oceniane były postępy w przygotowywaniu pracy. Nie musi to być ta sama ocena, którą student uzyskuje z recenzji pracy od promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z RS

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wszystkich – wymaganych programem studiów – modułów.

Recommended literature and teaching resources:

Dobierana zgodnie z tematyką pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pracę redagować zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie www Wydziału Zarządzania (np. Metodyka pisania prac)