Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Plan
Course of study:
2019/2020
Code:
ZZRZ-1-609-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie roli i znaczenia biznes planu w zarządzaniu podmiotem gospodarczych, a w szczególności: na etapie rozpoczynania działalności, w działalności inwestycyjnej, w pozyskiwania źródeł finansowania, wspomaganiu zarządzania itp. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarządzania zespołem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 jest gotów do obserwacji zmieniających się czynników i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku ZRZ1A_K01 Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami ZRZ1A_U08 Activity during classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi samodzielnie budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, organizacyjny, finansowy wybranego przedsięwzięcia ZRZ1A_U04 Activity during classes,
Execution of a project,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce ZRZ1A_W01 Test results
M_W002 zna i rozumie metody planowania finansowego ZRZ1A_W01 Test results,
Execution of a project,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 jest gotów do obserwacji zmieniających się czynników i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, organizacyjny, finansowy wybranego przedsięwzięcia - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce + + - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metody planowania finansowego + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 16 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 29 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Lectures (8h):
 1. Wykłady:
  1. Biznes plan: istota, cele, cechy i funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
  2. Układ i struktura biznes planu.
  3. Zasady metodyczne przygotowania biznes planu.
  4. Metody i zasady opracowania planów dziedzinowych biznes planu.
  5. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
  6. Planowanie finansowe.
  7. Rachunek ekonomiczny inwestycji.
  8. Model biznesowy Canvas.

 2. Wykłady:
  1. Biznes plan: istota, cele, cechy i funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
  2. Układ i struktura biznes planu.
  3. Zasady metodyczne przygotowania biznes planu.
  4. Metody i zasady opracowania planów dziedzinowych biznes planu.
  5. Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
  6. Planowanie finansowe.
  7. Rachunek ekonomiczny inwestycji.
  8. Model biznesowy Canvas.

Auditorium classes (8h):
 1. 1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
  - opracowanie części strategicznej biznesplanu,
  - opracowanie części operacyjnej biznesplanu,
  - opracowanie części finansowej biznesplanu.
  2. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu.
  3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
  4. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego.

  W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznes plan dla nowej działalności gospodarczej.

 2. 1. Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu przedsiębiorstwa:
  - opracowanie części strategicznej biznesplanu,
  - opracowanie części operacyjnej biznesplanu,
  - opracowanie części finansowej biznesplanu.
  2. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu.
  3. Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
  4. Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego.

  W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznes plan dla nowej działalności gospodarczej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – test zaliczeniowy z wiedzy przekazanej podczas zajęć wykładowych.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to ocena za złożoną pracę projektową (biznes plan nowej działalności).
Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z obu form zaliczenia.
W przypadku nieoddania pracy projektowej do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia ważona z oceny z zaliczenia ćwiczeń (70%) i testu z materiału wykładowego (30%).
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (ocena końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen z Wirtualnej Uczelni).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Większa ilość powoduje niezaliczenie ćwiczeń. Nieobecność student jest zobowiązany usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Rachunkowość finansowa, Marketing, Zarządzanie, Finanse przedsiębiorstwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barrow C., Biznesplan w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
2. Filar E.,Skrzypek J., Biznes Plan, Poltext, Warszawa, 2008.
3. Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wyd. Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006
4. Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa, 2007
5. Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008
6. Skrzypek J, Biznes plan, Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2012
7. Tokarski A., Tokarski M., Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Activity based costing as the tool of performance management, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, w: Performance management: concepts and methods, sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011.
- Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych: korzyści i bariery, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC , Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin, 2011.
- Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej, Mariusz KUDEŁKO, Jacek WOLAK, Marta CZYŻ, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Elżbieta MARCINKOWSKA, Krzysztof POSŁUSZNY, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI, Katarzyna GDOWSKA. — Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, 2016, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
- Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia — 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi cz. 1, s. 117–124.

Additional information:

Brak.