Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zapis konstrukcji 1
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-106-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Module summary

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych AIR1A_K03, AIR1A_K01 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) AIR1A_U06, AIR1A_U04 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej AIR1A_U06, AIR1A_U04 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne AIR1A_W06, AIR1A_W05 Execution of exercises
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych AIR1A_W06, AIR1A_W05 Project,
Execution of a project
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia AIR1A_W06, AIR1A_W05 Project
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni AIR1A_W06, AIR1A_W05 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
54 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia + - - + - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 54 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (26h):

• Wprowadzenie do przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (Introduction. Standardization in engineering drawing) – 2 h
• Pojęcie rzutu. Rzutowanie aksonometryczne. Rzutowanie prostokątne Monge’a w układzie E i A (Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems) – 2 h
• Przekroje i rozwinięcia powierzchni wielościanów i brył obrotowych (Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution) – 4 h
• Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych (Means and rules to represent machine parts) – 2 h
• Bazy wymiarowe i zasady wymiarowania w rysunku technicznym (Reference lines and rules of dimensioning in engineering drawing) – 2 h
• Metodyka wykonywania szkiców i rysunków części maszynowych (Methodology for creating sketches and drawings of machine elements) – 2 h
• Metody przekształcania odwzorowania – obrót, kład, transformacja (Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation) – 2 h
• Linie przenikania powierzchni brył, metody wyznaczania, przedstawianie uproszczone (Solids surfaces interference curves, construction, simplification) – 2 h
• Umowności i uproszczenia w przedstawianiu i wymiarowaniu części maszynowych (Conventionality and simplification in representing and dimensioning machine elements) – 5 h
• Zapis stanu powierzchni oraz tolerancji na rysunkach wykonawczych (Recording surface state and tolerances in working drawings) – 1 h
• Rysunki zespołów maszynowych, wymagania, zasady odczytywania (Assembly drawings, requirements, rules of reading) – 1 h
• Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej (Application of computer graphics in the creation of technical documentation) – 1 h

Project classes (28h):

1. Wprowadzenie do ćwiczeń
Organizacja, regulamin i forma zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Teczka rysunkowa (A3) wraz z opisem. Arkusze rysunkowe (A3) wraz z tabelkami (tabelka do rysunku wykonawczego i złożeniowego). Przybory rysunkowe. Literatura.
2. Rozwiązywanie zadań z rzutowania (audytoryjnie)
Rozwiązywanie zadań z zakresu podstaw rzutowania prostokątnego w dwu- i trój rzutniowym układzie Monge’a
3. Rzutowanie prostokątne
Wykonanie rysunku bryły w trzech rzutach podstawowych na podstawie rzutu aksonometrycznego tej bryły i naniesieniu układu wymiarów
4. Widoki i przekroje ukośne
Rysowanie rzutu dodatkowego w postaci widoku lub przekroju ukośnego.
5. Rysunek modelu (audytoryjnie)
Wykonanie szkicu wybranego modelu zwracając uwagę na poszczególne etapy powstawania rysunku.
6. Rzutowanie wielościanów – Arkusz kontrolny
Wykonanie samodzielne rysunku polegające na przerysowaniu tematu, uzupełnieniu odwzorowania do trzech rzutów podstawowych, zaznaczenia we wszystkich rzutach krawędzi niewidocznych, narysowaniu zadanego widoku bądź przekroju ukośnego lub zadanego rzutu aksonometrycznego.
7. Rysunek modelu
Wykonanie szkicu modelu z naniesieniem układu wymiarów.
8. Rzutowanie brył obrotowych
Wykonanie rysunku w trzech rzutach brył obrotowych
9. Rzutowanie brył obrotowych – Arkusz kontrolny
Samodzielne wykonanie wraz z zaznaczeniem krawędzi niewidocznych bryły złożonej z graniastosłupa i bryły obrotowej.
10 i 11. Rysunek modelu metalowego
Wykonanie rysunku wykonawczego części maszynowej w oparciu o zasady rzutowania. Część należy zwymiarować oraz kierując się jej przeznaczeniem i założoną technologią wykonania, określić wymagania co do stanu powierzchni.
12 i 13. Rysunek modelu – Arkusz kontrolny
Wykonanie rysunku wykonawczego modelu wraz z wymiarowaniem.
14. Zaliczanie ćwiczeń

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla wykładu:
Student, który nie był na 70% wykładów i nie posiada własnoręcznie prowadzonych notatek zawierających treść wykładu, na ostatnich zajęciach pisze na ćwiczeniach projektowych kolokwium z wiedzy wykładowej.

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych i sprawdzianów, oraz prac ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Prerequisites and additional requirements:

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6.Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego

Recommended literature and teaching resources:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.
4. Bajkowski J.: Podstawy Zapisu Konstrukcji, OW PW, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych,
zwłaszcza kręgów blach — [Manipulative lifting sling hoist for transportation hollowed cylindrical
elements, especially sheet circles]
Rafał DUDEK, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Kamil Kosakowski.
Opis patentowy ; PL 221201
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221201B1.pdf
2. Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną — [Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged
bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid]
Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK.
Opis patentowy ;PL 222955 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
3. Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych — [Manual, self-clamping grapple for
building elements]
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY.
Opis patentowy ; PL 212760 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
4. Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach — [Self-clamping grip for transportation of sheet
metal]
Jakub Wróbel, Rafał DUDEK.
Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68295 Y1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68295Y1.pdf
5. Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego — [Device for testing knee endoprostheses] /
Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
Opis patentowy ; PL 214843 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf
6. Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych — [Device
for translocating cylindrical elements, especially concrete rings
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI.
Opis patentowy ; PL 212759 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf

Additional information:

None