Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programowanie obiektowe w języku Java
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-306-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie studentów z programowaniem w języku Java

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. AIR1A_K03, AIR1A_K02, AIR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umie wybrać właściwe dla siebie środowisko programistyczne/uruchomieniowe Javy. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U003 Umie tworzyć średnio zaawansowane programy na konsolę oraz aplety w Javie. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U004 Umie tworzyć proste aplikacje dla urządzeń mobilnych. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
M_U005 Umie wybrać właściwe dla specyficznych w danym miejscu pracy wymagań środowisko programowania obiektowego i potrafi się nim sprawnie posłużyć dla tworzenia i konserwacji oprogramowania użytkowego. AIR1A_U06, AIR1A_U04, AIR1A_U05 Project,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna specyfikę języka Java. Wie co to jest B-Code. Wie w jakim środowisku uruchamiane są programy Javy. Zna podstawowe rodzaje środowisk Javy. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Wie czym różnią się programy Javy dedykowane dla wybranych środowisk (aplety, pełne programy graficzne). AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna zagadnienia i specyfikę programowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz mobilnych. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W005 Ma świadomość i orientację, w jakim kierunku rozwijane są obiektowe języki (i systemy) programowania. AIR1A_W12 Activity during classes,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi wykorzystać bieżące narzędzia tworzenia oprogramowania do rozwiązywania problemów w bieżącej pracy zawodowej. - - - - - - - - - - -
M_K002 Czuje potrzebę i posiada umiejętności do poszukiwania i poznawania nowych, aktualnie stosowanych narzędzi i środowisk tworzenia oprogramowania. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować przyjazny użytkownikowi interfejs programu z wykorzystaniem najnowszych sposobów komunikacji oferowanych przez system operacyjny. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie wybrać właściwe dla siebie środowisko programistyczne/uruchomieniowe Javy. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie tworzyć średnio zaawansowane programy na konsolę oraz aplety w Javie. - - + - - - - - - - -
M_U004 Umie tworzyć proste aplikacje dla urządzeń mobilnych. - - + - - - - - - - -
M_U005 Umie wybrać właściwe dla specyficznych w danym miejscu pracy wymagań środowisko programowania obiektowego i potrafi się nim sprawnie posłużyć dla tworzenia i konserwacji oprogramowania użytkowego. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie paradygmaty programowania. Wie czym charakteryzują się języki programowania obiektowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna specyfikę języka Java. Wie co to jest B-Code. Wie w jakim środowisku uruchamiane są programy Javy. Zna podstawowe rodzaje środowisk Javy. + - - - - - - - - - -
M_W003 Wie czym różnią się programy Javy dedykowane dla wybranych środowisk (aplety, pełne programy graficzne). + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna zagadnienia i specyfikę programowania urządzeń telekomunikacyjnych oraz mobilnych. + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma świadomość i orientację, w jakim kierunku rozwijane są obiektowe języki (i systemy) programowania. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (14h):

Obiektowy paradygmat programowania. Powstanie języka Java, podstawy jego składni i semantyki. Klasy, elementy składowe klas, przeciążenie, polimorfizm, dziedziczenie. Środowiska uruchomieniowe programów Javy. Elementy interfejsu graficznego. Interferuj przyjazny użytkownikowi. Filozofia Javy. B-Code, maszyna wirtualna, rodzaje programów. API Javy. Środowisko WWW i aplety graficzne. Pełne środowisko graficzne. Programowanie urządzeń telekomunikacyjnych. Rola Javy w cloud programming i programowaniu urządzeń mobilnych.
Kierunki rozwoju języków i systemów programowania obiektowego na przykładzie Javy.

Laboratory classes (14h):

Elementy składni języka Java. Wybrane środowisko programowania. Podstawowe biblioteki. Przegląd standardowych kontrolek. Interfejs użytkownika – formy komunikacji. Siatki, wykresy i grafika statyczna oraz animacje.
SDK do Javy. Java Beans. Biblioteka AWT. Interfejs JDBC. Frameworki dla urządzeń mobilnych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz wykonanie projektu zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Rozwiązanie zadań z ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny na następnych zajęciach lub w innym terminie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana znajomość programowania obiektowego np C++

Recommended literature and teaching resources:

Heller S.: Whois afraid of Java. 2011
Eckel B.: Thinking in Java. Helion. 2006
Sierra K., Bates B.: Java – Rusz głową . Helion. 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Banaś M., Marczakowski P.: Oprogramowanie komputerowe do projektowania zbiorników niskociśnieniowych na podstawie normy API 620. Studencka Sesja Naukowa, AGH, Kraków 1997
Banaś M., Migdalski J.: Automatyzacja procesu badań potencjometrycznych z użyciem wielokanałowego, skompu-teryzowanego zestawu pomiarowego. Zeszyty Naukowe AGH, s. Mechanika, Kraków 2000, tom 19, 271-284.
Banaś M. Obtaining parameters of granulometric characteristics of suspension with usage computer controlled sedimentation balance. Vìsnik Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs`ka polìtehnìka” . ISSN 0321-0499. Komp’ûternì sistemi proektuvannâ. 2004 no. 501, s. 62–68
Banaś M. Computer simulations of the sedimentation process. Vidavnictvo Nacìonal’nogo unìversitetu “L’vìvs’ka polìtehnìka”. 2004. Pp. 244–247. Lviv.
Banaś M. Theoretical analysis and investigations of properties on non-grain suspensions used in design and exploitation of lamella sedimentation tanks. AGH. Kraków 2013.

Additional information:

-