Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Automatyzacja systemów i urządzeń transportowych
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-511-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące automatyzacji systemów i urządzeń transportowych (ASiUT) oraz ich rozwoju dla przemysłu cyfrowego.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących ASiUT.
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących ASiUT.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_K03, AIR1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie użycia wybranych metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_K03, AIR1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_U01, AIR1A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
M_U002 Umiejętności w zakresie użycia wybranych metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_U01, AIR1A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_W04, AIR1A_W01 Test results
M_W002 Wiedza w zakresie metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. AIR1A_W04, AIR1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
34 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie użycia wybranych metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętności w zakresie formułowania problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie użycia wybranych metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza w zakresie sposobu formułowania problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie metod i narzędzi do rozwiazywania inżynierskich problemów dotyczących automatyzacji systemów i urządzeń transportowych. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 34 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Charakterystyka zautomatyzowanych systemów i środków transportowych.
 2. Zautomatyzowane systemy i środki transportu technologicznego.
 3. Procesy transportowe na przykładzie wybranych zautomatyzowanych systemów.
 4. Telematyka w nadzorowaniu i sterowaniu procesów transportowych.
 5. Kierunki rozwoju zautomatyzowanych systemów i środków transportowych.
Laboratory classes (20h):
 1. Opis stanowiska do testowania układów sterowania laboratoryjnej suwnicy pomostowej.
 2. Identyfikacja parametrycznych modeli dynamiki suwnicy pomostowej.
 3. Układy sterowania dyspozycyjnego suwnicy z zastosowaniem sterowników PLC.
 4. Budowa aplikacji do sterowania i nadzorowania systemu transportowego w środowisku Wonderware System Platform.
 5. Projekt wybranego mechanizmu ruchu dźwignicy.
 6. Projekt układów bezpieczeństwa i rozwiązań ergonomicznych w środkach transportu technologicznego.
 7. Projekt zautomatyzowanego systemu transportowego z wykorzystaniem różnych modów transportu.
 8. Systemy wizyjne w systemach i środkach transportu.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu automatyki i metrologii.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jolley A.: Transport Engineering Technologies. CSES Working Paper no 13, October 1999.
2. Kutz M. Ed.: Handbook of Transportation Engineering, McGraw Hill, 2003.
3. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
4. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
5. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
6. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
7. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.
8. Books: Transportation Engineering Books series published by Taylor and Francis
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Additional information:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.