Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
EPLAN - Computer Aided Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-512-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Dominik Ireneusz (dominik@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zajmuje się zagadnieniami związanymi z tworzeniem dokumentacji technicznej w programie
Eplan jak i czytaniem rozbudowanych dokumentacji ze zrozumieniem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiądzie umiejętność korzystania z programu EPLAN do tworzenia dokumentacji technicznej. AIR1A_U09 Execution of a project
M_U002 Zapoznanie się z podstawowymi symbolami tworzącymi współczesną dokumentację techniczną. AIR1A_U09 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiądzie wiedzę z zakresu tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. AIR1A_W12 Execution of laboratory classes
M_W002 Poznanie zaawansowanych opcji wykorzystania programu EPLAN w tworzeniu dokumentacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej. AIR1A_W12 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiądzie umiejętność korzystania z programu EPLAN do tworzenia dokumentacji technicznej. - - + + - - - - - - -
M_U002 Zapoznanie się z podstawowymi symbolami tworzącymi współczesną dokumentację techniczną. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiądzie wiedzę z zakresu tworzenia i czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Poznanie zaawansowanych opcji wykorzystania programu EPLAN w tworzeniu dokumentacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (14h):

1. Wprowadzenie do EPLAN-a. Przedstawienie modułów platformy.
2. Instalacja i rejestracja systemu EPLAN. Zakładanie i zarządzanie projektami. Opis dostepnych opcji menu.
3. Omówienie zaawansowanych ustawień programu np. tworzenie nowych symboli.
4. EPLAN ProPanel. Tworzenie widoku szafy 3D. Wybór i projekt elementów szafy sterowniczej.
5. Technologia wariantowa Fluid. Tworzenie wspólnego projektu z powiązaniami pomiędzy częścią elektrotechniczną, hydrauliczną i pneumatyczną.
6. Podstawy instalacji elektrycznych i zabezpieczanie urządzeń elektrycznych w przemyśle.Zabezpieczenia elektryczne układów instalacji domowej.
7. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Laboratory classes (14h):

1. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika.
2. Wykonanie projektu wzorcowego sterowania silnikiem trójfazowym: podstawy tworzenia schematów elektrycznych w języku graficznym.
3. Projekt wzorcowy: automatyczne generowanie połączeń. Schematy wielokreskowe i jednokreskowe.
4. Projekt wzorcowy: projektowanie za pomocą urządzeń vs. symboli. Automatyczna generacja dokumentacji projektowej i zestawień.
5. Tworzenie nowej bazy artykułów. Modyfikacja strony tytułowej projektu i spisu treści
6. Test praktyczny z tworzenia dokumentacji technicznej.
7. Zaliczenie i wystawianie ocen.

Project classes (14h):

1. Łączenie dokumentacji elektrycznej EPLAN Electric z pneumatyczną EPLAN Fluid.
2. Tworzenie projektu z pneumatyki: zespół przygotowania powietrza.
3. Tworzenie projektu z pneumatyki: pneumatyczne linie zasilające.
4. Tworzenie projektu z pneumatyki: praca z siłownikami pneumatycznymi.
5. Tworzenie projektu z pneumatyki: łączenie elektrozaworów na stronach
elektrycznych i pneumatycznych.
6. Tworzenie projektu z pneumatyki: kaskada pneumatyczna.
7. Zaliczenie projektu z pneumatyki i projektu własnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładzie nie jest obowiązkowe, jednak obecność na min. 5 wykładach podwyższa
ocenę końcową o 0,5 stopnia. Podczas przedostatnich zajęć laboratoryjnych przeprowadzane jest
praktyczne kolokwium zaliczeniowe. Ostatnie zajęć projektowe polegają na oddaniu i zaliczeniu dwóch projektów z tworzenia dokumentacji technicznej: z zakresu pneumatyki oraz projekt własny.
Zaliczenie zajęć laboratoryjnych oraz projektowych wymaga uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich w/w trzech elementów zaliczeniowych. Aktywność studenta jest również brana pod uwagę. W przypadku niezaliczenia testu praktycznego lub projektu ostatnie zajęcia umożliwiają ich poprawę.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen za:
- zajęcia laboratoryjne: test praktyczny z tworzenia prostej dokumentacji technicznej
- zajęcia projektowe: projekt z pneumatyki i projekt własny

Uczestnictwo w min.5 wykładach podwyższa ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych i zajęciach projektowych, przy czym materiał przedstawiony na nieobecnych zajęciach musi zostać przerobiony przez studenta we własnym zakresie.
W przypadku nieobecności na więcej niż jednych zajęciach laboratoryjnych student może wyrównać
zaległości przez indywidualne wykonanie dodatkowego projektu lub referatu związanego z tematyką
opuszczonych zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw systemów elektrycznych i pneumatycznych. Umiejętność pracy z komputerem.

Recommended literature and teaching resources:

1. Dominik Ireneusz: Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Eplan – przykłady praktyczne
2. Gischel Bernard: Eplan Electric P8 Reference Handbook
3. www.eplan.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dominik Ireneusz: Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Eplan – przykłady praktyczne

Additional information:

Podczas zajęć laboratoryjnych wykonywany jest wspólnie z prowadzącym krok po kroku projekt elektryczny sterowania i zabezpieczenia asynchronicznego silnika elektrycznego. Zajęcia projektowe dotyczą tworzenia projektu pneumatycznego frezarki do elementów aluminiowych.
Ideą przedmiotu nie jest tylko zaznajomienie się z programem EPLAN, ale przede wszystkim czytanie
schematów technicznych ze zrozumieniem, co jest niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Z drugiej
strony pojawiają się na rynku pracy ogłoszenia, gdzie poszukuje się inżynierów przede wszystkim ze
znajomością oprogramowania EPLAN.