Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca przejściowa w zakresie robotyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-610-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów inzynierskich. AIR1A_U01, AIR1A_U04, AIR1A_W12, AIR1A_U03, AIR1A_K02, AIR1A_K01, AIR1A_W09, AIR1A_W07, AIR1A_U10, AIR1A_U02, AIR1A_U07, AIR1A_W11, AIR1A_U05 Activity during classes,
Diploma thesis,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Umijętnośc formułowania i rozwiązywania zadań naukowych i inzynierskich. AIR1A_U04, AIR1A_W12, AIR1A_W01, AIR1A_K02, AIR1A_K01, AIR1A_W03, AIR1A_W02, AIR1A_U07, AIR1A_W11, AIR1A_W08, AIR1A_W05, AIR1A_K03, AIR1A_W06, AIR1A_U05 Activity during classes,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Execution of a project
M_U002 Umiejetnosc tworzenia raportu z przeprowadzonych badań. Umiejetnośc formułowania wniosków. Umiejetność prezentacji wyników badań. AIR1A_U05 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. AIR1A_W09 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów inzynierskich. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umijętnośc formułowania i rozwiązywania zadań naukowych i inzynierskich. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejetnosc tworzenia raportu z przeprowadzonych badań. Umiejetnośc formułowania wniosków. Umiejetność prezentacji wyników badań. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu formułowania i rozwiązywania problemów naukowych. - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 44 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Project classes (45h):
Struktura pracy dyplomowej

Zawartosc pracy dyplomowej, sposób pisania pracy, sposób wyciagania i formułowania wniosków. Przygotowanie prezentacji pracy, obrona pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Srednia ocen promotora i recenzenta

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Pozytywne zaliczenie przedmiotów kierunkowych

Recommended literature and teaching resources:

W zaleznosci od tematu pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None