Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka zawodowa
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-611-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jurkiewicz Andrzej (jurkand@agh.edu.pl)
Module summary

Praktyka ma za zadanie sprawdzić czy student potrafi realizować samodzielnie lub zespołowo zadania inżynierskie oraz czy posiada wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu AIR1A_K02 Work done within the framework of a practical placement
Skills: he can
M_U001 potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich AIR1A_U04, AIR1A_U05 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U002 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowe podstawowe zadania inżynierskie AIR1A_U04, AIR1A_U05 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów inżynieskich AIR1A_W06 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole oraz pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowe podstawowe zadania inżynierskie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów inżynieskich - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 0 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 h
Module content
Additional information
Teaching methods and techniques:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej jest ocena sprawozdania z praktyki zawodowej przygotowanego przez studenta oraz ocena zawarta na zaświadczeniu z zakładu, w którym student odbywał praktykę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znalezienie przez studenta miejsca odbycia praktyki i załatwienie spraw formalnych.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None