Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechatronic design
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-706-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Prusak Daniel (daniel.prusak@agh.edu.pl)
Module summary

xxx

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma swiadomość pracy w zespole realizującym projekt oraz potrafi rozwiązywać problemy interdyscyplinarne AIR1A_K02, AIR1A_K01
Skills: he can
M_U001 potrafi wykonac projket koncepcyjny urządzenia mechatronicznego oraz jego specyfikacje AIR1A_U04, AIR1A_U05, AIR1A_U10 Project,
Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnego podejścia do projketowania produktów AIR1A_W12 Activity during classes
M_W002 Ma poddstawowa wiedze z zakresu cyklu zycia produktu mechatronicznego AIR1A_W11 Activity during classes,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma swiadomość pracy w zespole realizującym projekt oraz potrafi rozwiązywać problemy interdyscyplinarne - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonac projket koncepcyjny urządzenia mechatronicznego oraz jego specyfikacje - - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu interdyscyplinarnego podejścia do projketowania produktów + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poddstawowa wiedze z zakresu cyklu zycia produktu mechatronicznego - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 h
Preparation for classes 13 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Modeling of mechatronic systems

  The goal of this subject is to get students knowledge on methods of modeling of mechatronic systems as well as synthesis, analysis and testing of mechatronic products. General rules, methods of modeling and simulation, application of models for synthesis and analysis of Mechatronic systems. Electro – mechanical analogy and its application. Software tools for multiphysics simulation.

 2. Control of Mechatronic products, analysis and synthesis of Mechatronic products

  The methods based on block diagram and state space equations, the methods based on artificial intelligence. Simulation of control systems.

Laboratory classes (14h):
Modeling and simulation of mechatronic systems using block diagram methods – SIMULINK

Solution of modeling and simulation problems in mechatronics

Project classes (14h):
Conceptual design of mechatronic products

Synthesis of mechatronic product, conceptual design of product, specification of mechatronic product

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Srednia ocen z laboratoriów i projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki, matematyki, automatyki oraz posługiwania się komputerem

Recommended literature and teaching resources:

1. R.H. Bishop (ed.) The Mechatronics handbook, CRC Press, Boca Raton, 2002.
2. Giurgiutiu V., Lyshevski S.E., Micromechatronics, Modeling, Analysis and design with Matlab, CRC Press, 2004
3. Clarence W de Silva (Ed), Mechatronic Systems: Devices, Design, Control, Operation and Monitoring
Editor(s) CRC Press, Boca Raton, 2007.
4. Fatikov S., Rembold U., Microsystem Technology and Microrobotics, Springer, Berlin, 1997
5. Iserman R., Mechatronic Systems, Fundamentals, Springer, Berlin, 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None