Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sieci komputerowe i bazy danych
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-708-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi założeniami budowy sieci komputerowych uzupełniane podstawami relacyjnych baz danych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność definiowania, dostępu oraz zarządzania danymi w systemie bazodanowym Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U002 Posiada umiejętność integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych dla potrzeb realizacji systemu wielodostępowego Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_U003 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania oraz konfiguracji zasobów sieciowych Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bozodanowych Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W002 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych Execution of laboratory classes,
Activity during classes
M_W003 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania, dostępu oraz zarządzania danymi w systemie bazodanowym - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych dla potrzeb realizacji systemu wielodostępowego - - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania oraz konfiguracji zasobów sieciowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bozodanowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (14h):
 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych

  Wprowadzenie do sieci komputerowych, podstawowe pojęcia oraz ogólna organizacja i architektura sieci komputerowych

 2. Podstawy protokołów TCP/IP

  Zagadnienia dotyczące omówienia ogólnego modelu sieci opartych na protokołach TCP/IP. Omówienie podstawowych wymagań i założeń dotyczących kolejnych warstw protokołów wchodzących w skład stosu.

 3. Omówienie wybranych protokołów warstwy aplikacji

  Charakterystyka wybranych protokołów warstwy aplikacyjnej.

 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  Podstawowe definicje i założenia systemów relacyjnych. Omówienie podstaw algebry zbiorów oraz wynikające z nich założenia dla systemów relacyjnych.

 5. Podstawy języka SQL

  Podstawowe konstrukcje i założenia języka SQL. Omówienie struktury języka oraz wybranych poleceń związanych przede wszystkim z DDL oraz DML.

 6. Podstawy konstruowania systemów relacyjnych

  Podstawowe metody tworzenia systemów bazodanowych bazujące przede wszystkim na diagramach ER. Modelowanie związków oraz zależności relacyjnych.

Laboratory classes (14h):
 1. Badanie sieci

  Testowanie podstawowych parametrów związanych z konfiguracją sieci.

 2. Protokoły pracy zdalnej

  Wykorzystanie protokołów zdalnego dostępu do pracy w systemie zdalnym. Podstawowe narzędzi pracy z powłoką, dostępem oraz kontrolą procesów.

 3. Protokoły przesyłania plików

  Badanie podstawowych cech i możliwości protokołów transferu danych. Zadania konfiguracyjne dla potrzeb budowania serwera plików.

 4. Protokoły HTTP

  Badanie cech protokołów HTTP.

 5. Protokoły pocztowe

  Badanie protokołów pocztowych. Wykorzystanie SMTP, POP, IMAP.

 6. Praca w systemie bazodanowym

  Podstawowe narzędzia do pracy w systemie relacyjnym. Tworzenie struktury danych, praca z danymi na zadanych przykładach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia poszczególnych laboratoriów jest wykonanie sprawozdania podsumowywującego wykonane laboratorium. Sprawozdania wykonywane w postaci elektronicznej składowane są na indywidualnych kontach studenckich. Zaliczenie końcowe dodatkowo wymaga uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie laboratoriów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoria dostępne w trakcie zajęć bazują na otwartych implementacjach ogólnodostępnych protokołów i implementujących je narzędzi. Dodatkowo sposób przygotowania laboratoriów wspiera pracę zdalną. W związku z tym nieobecność na zajęciach powinna być nadrobiona w ramach pracy własnej studenta wspomaganej ewentualnymi konsultacjami u prowadzących laboratoria.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy programowania w językach ogólnego zastosowania.

Recommended literature and teaching resources:
 • James F. Kurose, Keith W. Ross – COMPUTER NETWORKING A Top-Down Approach
 • Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom – Database Systems: The Complete Book
 • Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob – Database Systems: Design, Implementation, and Management
 • M. Sportack, Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • T. Parker, M. Sportack TCP/IP – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • B. Ball, Poznaj Linux, ZNI MIKOM, Warszawa, 1999
 • Paul Taylor, Windows NT server – czarna księga administratora, Helion, Gliwice, 1997
 • J., R. Levine, C. Baroudi, M. L. Young, Internet, Dla Opornych, RM, Warszawa, 2000
 • T. Rak, K. Lal, Własny serwer internetowy, Helion, Gliwice, 2002
 • L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice, 2002
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Kurowski P., “Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników” KRiM, AGH, Kraków 2006, ISBN 83-920856-3-9
 • Kurowski P., “Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej” Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, ISSN: 0239-6114
Additional information:

Materiały zawarte na stronach dokumentowych modułu