Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe w zakresie robotyki
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-1-713-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cupiał Piotr (pcupial@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje omówienie zasad przygotowania i opracowania pracy dyplomowej oraz prezentację przez studenta etapów jej realizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Kompetencja społeczna polegająca na zrozumieniu roli społecznej realizacji prac o charakterze inżynierskim oraz konieczności promowania tej roli w społeczeństwie. AIR1A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. AIR1A_U04, AIR1A_U05 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. AIR1A_U04, AIR1A_U05
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Podczas seminarium, w trakcie dyskusji oraz przy przygotowaniu prezentacji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie robotyki. AIR1A_W11 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Kompetencja społeczna polegająca na zrozumieniu roli społecznej realizacji prac o charakterze inżynierskim oraz konieczności promowania tej roli w społeczeństwie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student zdobywa umiejętność samodzielnego opracowania problemu inżynierskiego oraz syntezy informacji różnego typu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejetność przekonywującego komunikowania się w mowie i piśmie. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Podczas seminarium, w trakcie dyskusji oraz przy przygotowaniu prezentacji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie robotyki. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

  • Cel prac inżynierskich;charakterystyka prac inżynierskich; główne składniki pracy dyplomowej inżynierskiej.
  • Ogólne zasady pisarstwa prac dyplomowych.
  • Rzeczowy układ pracy; oznaczenia rysunków, wzorów, tabel i stosowanych symboli.
  • Legalne jednostki miar stosowanych w kraju.
  • Etyka w pisaniu pracy inżynierskiej.
  • Szegółowe omówienie przepisów uczelnianych dotyczących przebiegu siódmego semestru studiów I stopnia, realizacji pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego inżynierskiego.
  • Referowanie przez uczestników seminariów dotychczasowego stanu zaawansowania pracy inżynierskiej i dyskusje uczestników sympozjum.

 1. Podczas pierwszych zajęć są szczegółowo przedstawione zasady organizacji zajęć na 7 semestrze, omówione są istotne elementy pisania pracy inżynierskiej oraz zasady antyplagiatowe. Podczas kolejnych zajęć studenci referują zagadnienia związane z realizowanymi przez Nich pracami. Po zakończeniu prezentacji prowadzący podaje uwagi dotyczące kwestii technicznych wpływaj.ących na jakość prezentacji, mających na celu uniknięcie błędów i wyrobienia poprawnych nawyków prezentacji wyników prac technicznych i naukowych. Prelegent odpowiada na pytania, przy aktywnym udziale pozostałych uczestników seminarium.
  Prowadzący ocenia wystąpienie od strony merytorycznej oraz formalnej, tj. zwięzłości i przejrzystości wypowiedzi, przygotowania do dyskusji czy poprawności językowej.
  W terminie przewidzianym przez uchwałę Rady Wydziału prowadzący ocenia stopień zaawansowania postępów realizacji pracy inżynierskiej, zwracając szczególną uwagę na stopień zaawansowania pisania pracy, m.in. zwracając uwagę na układ pracy, poprawność formalną (sposób numeracji równań, opisu rysunków i tabel, sposób podawania jednostek fizycznych) czy wykorzystanie literatury.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja pracy podczas zajęć seminaryjnych.
Ocena postępów pracy, w terminie określonym przez Uchwałę Rady Wydziału.
Ocena końcowa uwzględnia: sposób prezentowania, odpowiedzi na uwagi prowadzącego zajęcia oraz pozostałych uczestników seminarium, aktywność w dyskusjach, stopień zaawansowania pisania pracy inżynierskiej.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z Seminarium dyplomowego jest średnią ocen z prezentacji (50%) i postępu pracy inżynierskiej (50%). Dla zaliczenia wymagana jest obecność na zajęciach seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Opanowanie całości materiału z dotychczasowego przebiegu studiów.

Recommended literature and teaching resources:
 • Łucki Z., Ganbarelli G. “Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie”, Universitas, Kraków, 1995.
 • Uchwała 07/09/2010 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH dotycząca toku i zasad realizacji 7-go semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None