Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Computer vision laboratory
Course of study:
2019/2020
Code:
EAiR-1-717-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gorgoń Marek (mago@agh.edu.pl)
Module summary

W ramach Pracowni systemów wizyjnych realizowane są dwa odrębne rodzaje zajęć:

 • zajęcia przygotowujące i wspierające wykonanie pracy inżynierskiej w trakcie których omawiane będą zasady analizy źródeł literatury, postępy w pisaniu pracy, prezentowane będą wyniki prac projektowych i uzyskane w pracy inżynierskiej;
 • zajęcia laboratoryjne, obejmujące wykonanie grupowego projektu z zakresu systemów wizyjnych.
Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 W ramach moderowanej dyskusji potrafi uzasadnić i obronić zastosowane algorytmy, metody i systemy oraz wskazać na możliwe obszary ich zastosowań, w szczególności wskaże na potencjalne znaczenie wykonanych prac dla postępu techniki, nauki i przemian cywilizacyjnych. AiR1A_K01, AiR1A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Zdobędzie umiejętność analizy źródeł informacji w stopniu umożliwiający wykorzystanie ich do przygotowania pracy inżynierskiej oraz w prezentacji technicznej, związanej z realizowanym projektem oraz realizowaną pracą lub projektem inżynierskim. AiR1A_U01 Presentation
M_U002 Zdobędzie umiejętność współpracy z zespołem nad wspólnym projektem lub przedyskutuje w grupie studenckiej osiągnięte rezultaty oraz będzie potrafił w dyskusji uzasadnić podjęte decyzje projektowe. AiR1A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zdobędzie ugruntowaną wiedzę w zakresie implementacji w systemach obliczeniowych metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów AiR1A_W04 Project
M_W002 Zdobędzie niezbędną do wykonania projektu wiedzę na temat systemów obliczeniowych, w których można dokonywać implementacji metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów AiR1A_W07 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 W ramach moderowanej dyskusji potrafi uzasadnić i obronić zastosowane algorytmy, metody i systemy oraz wskazać na możliwe obszary ich zastosowań, w szczególności wskaże na potencjalne znaczenie wykonanych prac dla postępu techniki, nauki i przemian cywilizacyjnych. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zdobędzie umiejętność analizy źródeł informacji w stopniu umożliwiający wykorzystanie ich do przygotowania pracy inżynierskiej oraz w prezentacji technicznej, związanej z realizowanym projektem oraz realizowaną pracą lub projektem inżynierskim. - - + - - - - - - - -
M_U002 Zdobędzie umiejętność współpracy z zespołem nad wspólnym projektem lub przedyskutuje w grupie studenckiej osiągnięte rezultaty oraz będzie potrafił w dyskusji uzasadnić podjęte decyzje projektowe. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zdobędzie ugruntowaną wiedzę w zakresie implementacji w systemach obliczeniowych metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów - - + - - - - - - - -
M_W002 Zdobędzie niezbędną do wykonania projektu wiedzę na temat systemów obliczeniowych, w których można dokonywać implementacji metod i algorytmów przetwarzania obrazów lub sygnałów - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 h
Realization of independently performed tasks 69 h
Module content
Laboratory classes (56h):
 1. Realizacja grupowego projektu z zakresu systemów wizyjnych

  Dekompozycja większego projektu na mniejsze projekty cząstkowe
  • Podział zespołu studenckiego na grupy zadaniowe
  • Opracowanie hierarchii zarządzania projektem wraz z podziałem kompetencji i
  odpowiedzialności
  • Opracowanie systemu oceny postępów projektu i oceny aktywności poszczególnych
  członków grup zadaniowych
  • Przygotowanie i realizacja procesu twórczego: koncepcja, analiza literatury, projekt,
  tworzenie (wybór odpowiednich narzędzi), weryfikacja
  • Opracowanie, przygotowanie, przeprowadzenie i dyskusja wyników testów
  funkcjonalnych.
  • Zarządzanie ryzykiem (np. ograniczonym czasem, potencjalnymi problemami –
  poprzez ich wcześniejszą identyfikację itp.)
  • Przygotowanie końcowej dokumentacji projektowej lub raportu.

 2. Realizacja indywidualnej pracy dyplomowej, przygotowanie jej opisu i prezentacji

  Przedstawienie zasad procesu dyplomowania (wymagane dokumenty, reguły oceny,
  system antyplagiatowy)
  • Przedstawienie zasad redagowania pracy dyplomowej
  • Wybór najbardziej odpowiedniego edytora tekstu
  • Przedstawienie zasad przygotowania prezentacji pracy dyplomowej
  • Nadzór na postępami w realizacji praktycznych aspektów pracy dyplomowej
  • Nadzór nad postępami w pisaniu pracy
  • Publiczna dyskusja nad problemami powstającymi przy realizacji pracy i próby ich
  wspólnego rozwiązania w ramach grupy (burza mózgów)
  • Pomoc w technicznych aspektach realizacji pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w obu częściach zajęć jest obowiązkowe (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na każdej z dwóch części zajęć), a warunkiem koniecznym zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny od osoby nadzorującej projekt, jak również prowadzącego zajęcia wspierających wykonanie pracy inżynierskiej.
Ocena z części projektowej dokonana zostanie na podstawie stopnia wykonania postawionych zadań w projekcie i zaangażowania studenta.
Ocena z części zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej dokonana będzie na podstawie wykonania na bieżąco postawionych zadań np.: dokonanie przeglądu literatury, terminowych postępów w pisaniu pracy inżynierskiej, wykonania prezentacji efektów projektu i umiejętności obrony w dyskusji w grupie studenckiej uzyskanych efektów i prezentacji wyników pracy inżynierskiej.
Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonuje się na najbliższych zajęciach, po zakończeniu okresu zwolnienia z zajęć, a w przypadku nieobecności na kolokwium, w ciągu 7 dni osobiście lub, w przypadku braku możliwości osobistego usprawiedliwienia, wysyłając email na adres prowadzącego zajęcia z załączonym skanem zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia urzędowego.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym uzyskania Pozytywnej oceny z Pracowni jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu części zajęć, o których mowa w części “Warunki i sposób zaliczenia” oraz sformułowanych tam warunków frekwencji na zajęciach. W przypadku braku postępów w pisaniu pracy inżynierskiej, potwierdzonych jednoznacznie negatywną opinią promotora pracy inżynierskiej, student nie uzyskuje zaliczenia z zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej i w konsekwencji nie zalicza przedmiotu Pracownia systemów wizyjnych.
W przypadku wykonania zadania projektowego w grupie bądź zespole, nauczyciel akademicki lub upoważniony pracownik naukowy lub techniczny nadzorujący projekt może wystawić ocenę wspólna dla całej grupy lub zespołu, lub oceny indywidualne za wkład poszczególnych osób w wykonane zadania i ich zaangażowanie. Frekwencję na zajęciach ocenia się zawsze indywidualnie.
Ocena z Pracowni systemów wizyjnych = 0,6 * Ocena z zadania projektowego + 0,4 * Ocena z zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej
Ocena końcowa = Ocena z Pracowni systemów wizyjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zadania w ramach zajęć przygotowujących i wspierających wykonanie pracy inżynierskiej mogą być przedstawione po ich wykonaniu w terminach dodatkowych wskazanych przez prowadzącego tę część Pracowni.
Możliwość nadrobienia postępów i ew. dodatkowe terminy i treści w zakresie zadania projektowego określi nauczyciel akademicki lub upoważniony pracownik naukowy lub techniczny nadzorujący projekt.
Nadrobienie zadań nie zwalnia studenta z obowiązku uczestnictwa zajęciach i usprawiedliwienia ew. nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Uczestnictwo w Pracowni uwarunkowane jest wybraniem pracy inżynierskiej dotyczącej tematyki z zakresu przedmiotów Przetwarzanie Sygnałów Cyfrowych, Systemy Wizyjne, Systemy Rekonfigurowalne, zainteresowanie szeroko pojętymi systemami przetwarzania sygnałów oraz obrazów, a także akceptacji przez opiekuna pracy inżynierskiej. Zakwalifikowanie do udziału w Pracowni osoby niespełniającej powyższych warunków wymaga indywidualnej zgody Prowadzącego moduł.

Recommended literature and teaching resources:

1. R. TADEUSIEWICZ: Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa, 1992.
2. R. TADEUSIEWICZ, P KOROHODA, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997.
3. M. Gorgoń , Układy FPGA w rekonfigurowalnych systemach wizyjnych czasu rzeczywistego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria Automatyka i Informatyka, Warszawa, 2013.
4. M. Gorgoń, Architektury rekonfigurowalne do przetwarzania i analizy obrazu oraz dekodowania cyfrowego sygnału wideo, UWND AGH, Kraków, 2007
5. K. Wiatr, Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, Warszawa 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Hardware – software implementation of a SFM module for navigation an unmanned aerial vehicles – a demo / Karol Radwan, Tomasz KRYJAK, Marek GORGOŃ // W: dasip [Dokument elektroniczny] : the 2018 conference on Design & Architectures for Signal & Image Processing : Porto, Portugal, October 10–12, 2018 w: IEEE, cop. 2018. — e-ISBN: 978-1-5386-8237-1. — S. 60–61.
Kryjak T. Gorgoń M. Komorkiewicz M., An efficient hardware architecture for block based image processing algorithms, Applied Reconfigurable Computing : 12th international symposium, ARC 2016 : Mangaratiba, RJ, Brazil, March 22–24, 2016 : proceedings / eds. Vanderlei Bonato, Christos Bouganis, Marek Gorgoń. — Switzerland : Springer, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 9625). — ISBN: 978-3-319-30480-9 ; e-ISBN: 978-3-319-30481-6. — S. 54–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.An efficient hardware architecture for block based image processing algorithms: Applied Reconfigurable Computing : 12th international symposium, ARC 2016 : Mangaratiba, RJ, Brazil, March 22–24, 2016 : proceedings / eds. Vanderlei Bonato, Christos Bouganis, Marek Gorgoń. — Switzerland : Springer, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 9625). — ISBN: 978-3-319-30480-9 ; e-ISBN: 978-3-319-30481-6. — S. 54–65.
Zawadzki A. Gorgoń M., Automatically controlled pan-tilt smart camera with FPGA based image analysis system dedicated to real-time tracking of a moving object Journal of Systems Architecture ; ISSN 1383-7621. — 2015 vol. 61 iss. 10, s. 681–692.
Gorgoń M., Układy FPGA w rekonfigurowalnych systemach wizyjnych czasu rzeczywistego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Seria Automatyka i Informatyka, Warszawa, 2013.
Gorgoń M., Parallel Performance of the Fine-Grain Pipeline FPGA Image Processing System, Opto-Electronics Review, ISSN 1230-3402, vol. 20, no. 2, pp. 153-158, 2012, DOI: 10.2478/s11772-012-0021-2 (IF=0,923; lista MNiSW 25 pkt).

Additional information:

None