Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy marketingu
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-214-RT-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Robotics
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, jego narzędzi metod i procedur na potrzeby skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi adekwatnie do uwarunkowań i trendów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia Case study,
Project
Skills: he can
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia promocyjne) Case study,
Test,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe Test
M_W002 Identyfikuje wspólczesne trendy biznesowe i ocenia wpływ otoczenia na decyzje marketingowe przedsiębiorstw Test,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
36 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia promocyjne) + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Identyfikuje wspólczesne trendy biznesowe i ocenia wpływ otoczenia na decyzje marketingowe przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 36 h
Preparation for classes 12 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (22h):
Podstawy marketingu

Wprowadzenie do marketingu, korzenie, definicja, fundamentalne zasady, orientacje w
działalności przedsiębiorstw, podstawowe narzędzia,
Zachowania nabywców
Strategie segmentacji i pozycjonowania
Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych .
Pozyskiwanie niezbędnych danych i informacji
Marketing-mix
Produkt jako element marketingu
Polityka cenowa przedsiębiorcy
Dystrybucja – istota, podstawowe strategie, rodzaje kanałów,
Polityka promocji, jej istota, podstawowe formy promocji

Auditorium classes (14h):

Podstawowe pojęcia marketingu
Proces decyzyjny i możliwości oddziaływania marketingowego na zachowania nabywców
Segmentacja, zidentyfikowanie rynku docelowego i pozycjonowanie produktu/marki/organizacji
Polityka produktowa, cenowa, dystrybucyjna i promocyjna
Zarządzanie marketingowe w praktyce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z zaliczenia ćwiczeń (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%). Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych z ćwiczeń realizowanych podczas zajęć w grupach oraz zadań indywidualnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
2. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
3. Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., Marketing. Koncepcje, strategie, trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
4. Podstawy marketingu, wyd. IV, praca zbiorowa pod red. Jerzego Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
5. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
6. Michalski E., Marketing podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ogólna charakterystyka marketingu — [General characteristics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 844–874.

Podstawy marketingu — [The basics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 877–904

Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku — The importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167

Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów – wyniki badań — Factors influencing on customers’ market behaviour – market research results / Anita PROSZOWSKA // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. — ISBN: 978-83-208-1802-4. — S. 331-337.

Wybrane aspekty polityki promocji współczesnych przedsiębiorstw – wyniki badań — Select elements of modern companies’ promotion policy – market research results / Anita PROSZOWSKA // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2008. — ISBN: 978-83-7481-163-7. — S. 169–176.
Budowanie marki jako wybór strategiczny przedsiębiorstwa — Building a brand as a strategic choice of a company / Beata TARCZYDŁO // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 272–281.

Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty — [Holistic marketing management – selected aspects] / Beata TARCZYDŁO // W: Granice zarządzania / red. nauk. Maria Romanowska, Joanna Cygler. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. — ISBN: 978-83-7378-902-9. — S. 247–257.

Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta — Analytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246.

Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowego — Promotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19].

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, zadania projektowe dotyczące tematyki modułu realizowane w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.