Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Roboty mobilne
Course of study:
2019/2020
Code:
RAIR-2-309-RT-s
Faculty of:
Mechanical Engineering and Robotics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Robotics
Field of study:
Automatics and Robotics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej AIR2A_K01 Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł; w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. AIR2A_U02 Test,
Presentation
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe właściwe dla członów, obiektów, układów i systemów w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski AIR2A_U03 Completion of laboratory classes
M_U003 potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w automatyce, robotyce i automatyzacji AIR2A_U05 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania i identyfikacji, konieczną do analizy właściwości członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W04 Execution of laboratory classes,
Test
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie systemów pomiarowych, potrzebną do badania i budowy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W02 Test
M_W003 ma poszerzoną wiedzę w zakresie wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, konieczną do opisu matematycznego oraz analizy i syntezy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji AIR2A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za zadania realizowane indywidualnie lub w ramach pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł; w tym w języku obcym, potrafi selekcjonować i integrować te informacje oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe właściwe dla członów, obiektów, układów i systemów w automatyce, robotyce i automatyzacji oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych w automatyce, robotyce i automatyzacji - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma poszerzoną wiedzę w zakresie modelowania i identyfikacji, konieczną do analizy właściwości członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
M_W002 ma poszerzoną wiedzę w zakresie systemów pomiarowych, potrzebną do badania i budowy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
M_W003 ma poszerzoną wiedzę w zakresie wielowymiarowych i nieliniowych systemów sterowania, konieczną do opisu matematycznego oraz analizy i syntezy członów, obiektów, układów i systemów w automatyce i robotyce oraz automatyzacji + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (10h):
Szczegółowe zapoznanie się z stanem wiedzy oraz językami programowania typowych podzespołów mobilnego robota

Wykłady przedstawiają szczegółowy stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów mobilnych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostają języki programowania niezbędne do działania podstawowych podzespołów mobilnego robota związanych z układem ruchu, sterowania oraz zasilania.

Laboratory classes (20h):
Programowanie mobilnych robotów

W ramach prowadzonych zajęć przedstawione zostają języki programowania niezbędne do działania podstawowych podzespołów mobilnego robota związanych z układem ruchu, sterowania oraz zasilania. Programowania robotów mobilnych w celu autonomicznego działania w nieznanym środowisku z wykorzystaniem jednego z omawianych języków programowania.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie laboratorium na podstawie średniej ze sprawozdań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

podstawy informatyki, teoria sterowania, podstawy elektroniki

Recommended literature and teaching resources:

Jones J. L., Seiger B. A., Flynn A. M., Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition, 1998.
Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series),2011.
Cook G., Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None