Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geometria wykreślna
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-1-109-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pałac Krzysztof (palack@agh.edu.pl)
Module summary

Realizacja modułu pozwala na rozwinięcie wyobraźni przestrzennej niezbędnej do zapisu przestrzeni na płaszczyźnie i wykształceniu zdolności jego restytucji koniecznej w praktyce inżynierskiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej w celu zwiększania efektywności pracy BUD1A_K01 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Wybrać właściwą metodę odwzorowania przestrzeni do prezentacji myśli projektowej. BUD1A_U04 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Stosować konstrukcje geometryczne (w rzucie cechowanym, rzutach Monge’a, jaki perspektywie) w praktyce inżynierskiej do projektowania i odwzorowywania tworów geometrycznych. BUD1A_U04 Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Sposoby zapisu podstawowych elementów przestrzeni na rysunku płaskim z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej (rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany, perspektywa). BUD1A_W04, BUD1A_W01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. BUD1A_W04, BUD1A_W01 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Stałego samokształcenia w aktualizowaniu i uzupełniania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej w celu zwiększania efektywności pracy + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Wybrać właściwą metodę odwzorowania przestrzeni do prezentacji myśli projektowej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Stosować konstrukcje geometryczne (w rzucie cechowanym, rzutach Monge’a, jaki perspektywie) w praktyce inżynierskiej do projektowania i odwzorowywania tworów geometrycznych. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Sposoby zapisu podstawowych elementów przestrzeni na rysunku płaskim z zastosowaniem metod geometrii wykreślnej (rzuty Monge’a na dwie i więcej rzutni, rzut cechowany, perspektywa). + - - + - - - - - - -
M_W002 Zasady geometrii wykreślnej dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych i budowlanych. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Aksjomatyka, twierdzenia stereometrii, główne metody odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie (rzut środkowy, rzut aksonometryczny, rzuty Monge’a, rzut cechowany).
Rzutowanie aksonometryczne.
Zasada rzutowania. Układ odniesienia i własności rzutu aksonometrycznego. Wybrane rodzaje aksonometrii stosowane jako poglądowa metoda przedstawiania obiektów inżynierskich.
Rzuty Monge’a
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni. Incydencja, wzajemne położenia prostych i płaszczyzn (równoległość, elementy wspólne, prostopadłość). Rzutnia boczna. Zastosowania w graficznym zapisie obiektów technicznych. Metoda transformacji. Zagadnienia miarowe. Wielościany, bryły i powierzchnie, metody konstrukcji w aspekcie praktycznych zastosowań przy projektowaniu obiektów budowlanych. Geometryczne zasady kształtowania przestrzennej formy przykryć dachowych – projektowanie dachów wielopołaciowych.
Rzut środkowy (perspektywa)
Aparat projekcyjny i niezmienniki rzutowania środkowego. Perspektywa czołowa i pionowa.
Rzut cechowany .
Odwzorowanie podstawowych elementów przestrzeni oraz ich wzajemnych relacji. Kłady. Wybrane zagadnienia dotyczące powierzchni topograficznej. Punkty i linie charakterystyczne w terenie. Działania na powierzchni topograficznej. Zastosowania do robót ziemnych (projektowanie dróg, boisk, przekroje profile itp.)

Project classes (15h):

Ćwiczenia polegają na samodzielnym wykonywaniu zadań konstrukcyjnych z zachowaniem zasad graficznych określonych przez PN. Tematy zadań ściśle związane są z wykładem.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z arkuszy kontrolnych, prac wykonywanych na zajęciach oraz arkuszy domowych.

OK=0,3K+0,7A (Zaokrąglona do oceny najbliższej)

gdzie:
OK – ocena końcowa
K- średnia z arkuszy kontrolnych
A – średnia z pozostałych prac

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W tym celu powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu odrabiania.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1 T. Rachwał, Geometria Wykreślna, t.I i II.
2 E. F. Otto „Geometria wykreślna”
3 Lewandowski Z., Geometria wykreślna
4 Waligórski „ Zasady i zastosowania rzutu cechowanego”
5 Grochowski Bogusław „Geometria wykreślna z perspektywa stosowaną”.
6 Dobrzański „Rysunek techniczny maszynowy” Wyd. Nauk. Tech. 2006
7 Otto F., Otto E., Zbiór zadań z geometrii wykreślnej
8 Rachwał T., Dwuraźna S., Ćwiczenia z geometrii wykreślnej ( t. I i t. II )
9 S. Przewłocki: Geometria wykreślna w budownictwie, Wyd. Arkady, Warszawa 1997.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Adaptation of the AutoCAD Computer Program to Selected Descriptive Geometry Problems (w jęz. ang.), Sbornik 16. seminárě odborné skupiny pro geometrii a počitačovou grafiku, Dolni Lomná, wrzesień, 1996 r. str. 62-70
2. A.Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Wykorzystanie graficznego programu AutoCAD do niektórych zagadnień geometrii wykreślnej dotyczących wielościanów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej, Biuletyn nr 4, Gliwice 1997 r. str. 27-33
3. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: Przekroje powierzchni oraz przenikania się powierzchni i wielościanów realizowane za pomocą programu AutoCAD w przestrzeni E3, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 12-18
4. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło: AutoCAD w zastosowaniu do wybranych zagadnień związanych z powierzchnią topograficzną, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej nr 7, Gliwice 1999 r., str. 19-24
5. A. Koch, K. Pałac, T. Sulima-Samujłło : Utilization of Drawing in 3D AutoCAD R14 for Presentation of Plane Section and Intersection in the Monge Method, Proceedings of Seminars on Computional Geometry SCG’99 Kocovce October 99, Bratislava 1999, str. 67-72
6. T. Wieja, K. Pałac: Modelowanie wielościanów w rzucie środkowym z zastosowaniem programu Cabri-Geometre, Konferencja o Geometrii, Częstochowa 1999
7. K. Pałac, T.Wieja: Application of the CABRI computer program to geometrical presentations W: SCG’2004 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: November 2004, Kocovce, Roc. 13 = Vol. 13 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2004. Opis częśc. wg okł. S. 89-96. Bibliogr. s. 96
8. K. Pałac, T.Wieja: Application of the AutoCAD Program to Determination of the Solar Layers and Visualization of the Limits of Terrain Insolation W: SCG’2006 : zborník sympózia o pocítacovej geometrii = porceedings of symposium on Computer geometry: October [18-20], 2006, Kocovce, Roc. 15 = Vol. 15 Slovenská spolocnost pre geometriu a grafiku, Strojnícka Fakulta, Stavebná Fakulta Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bratislava : Vydatelstvo STU, 2006. Opis część. wg okł. S. 120-124. Bibliogr. s. 124.

Additional information:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań rysunkowych (ćwiczenia rysunkowe, projekty, kolokwia). Studentowi przysługuje jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć. Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. Obecność na wykładach jest zalecana i może być premiowana.

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W tym celu powinien skontaktować się z prowadzącym w celu ustalenia terminu odrabiania.