Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wpływ procesów budowlanych na środowisko
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-1-615-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia oceny wpływu procesów budowlanych na środowisko. Zdobyte doświadczenie przekłada się na świadomość studenta o istotności ograniczania wpływu procesów gospodarczych na środowisko.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie BUD1A_K03, BUD1A_K02 Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi określić cel i zakres oceny oddziaływań procesów budowlanych na środowisko BUD1A_U05, BUD1A_U03 Project
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów budowlanych na środowisko stosując technikę LCA BUD1A_U05, BUD1A_U03 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zbiór efektów środowiskowych będących skutkiem realizacji procesów budowlanych BUD1A_W02, BUD1A_W01 Test
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania procesów budowlanych na środowisko i ich różnice BUD1A_W01 Test
M_W003 Student zna procedurę prowadzenia oceny środowiskowej zgodnie z techniką LCA BUD1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi określić cel i zakres oceny oddziaływań procesów budowlanych na środowisko - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić wpływ wybranych procesów budowlanych na środowisko stosując technikę LCA - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zbiór efektów środowiskowych będących skutkiem realizacji procesów budowlanych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania procesów budowlanych na środowisko i ich różnice + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna procedurę prowadzenia oceny środowiskowej zgodnie z techniką LCA + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 83 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Umiejscowienie tematu – ocena środowiskowa jako element zrównoważonej oceny procesów budowlanych
2. Podstawy prawne i ramy metodyczne oceny
3. Metody oceny wpływu procesów gospodarczych (w tym budowlanych) na środowisko
4. Technika LCA – podstawy metodyczne oceny, w tym: podejście systemowe, cel i zakres oceny, LCI, klasyfikacja i charakteryzacja strumieni wejściowych i wyjściowych systemu
5. Programy wspomagające prowadzenie oceny
6. Metody normowania i ważenia wskaźników oceny
7. Raportowanie wyników – wymagania normowe

Laboratory classes (15h):

W ramach zajęć student ocenia wpływ wybranych procesów gospodarczych na środowisko. Wyniki oceny prezentuje w formie raportu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie projektu w terminie zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
2. PN-EN 15643-1:2011Zrównoważoność obiektów budowlanych — Ocena zrównoważoności budynków — Część 1: Zasady ogólne.
3. PN-EN 15643-2:2011, Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków — Cz. 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.
4. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
5. The International Federation for Structural Concrete (2004) Environmental design. fib Bulletin No. 28 State of-art report ISBN: 978-2-88394-068-0

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. D. Wałach, P. Dybeł, i J. Sagan, “Environmental performance of ordinary and new generation concrete structures — a comparative analysis”, no. 2019, pp. 3980–3990, 2020.
2. A. Sobotka and J. Sagan, “An environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processes Ocena środowiskowa wybranych procesów recyklingu betonu”, pp. 123–130, 2017.
3. J. Sagan, “Wspomaganie decyzji w logistyce odzysku odpadów betonowych. (Rozprawa doktorska pod kierownictwem A.Sobotka)”, AGH University of Science and Technology, 2018.
4. D. Wałach, J. Sagan, and J. Jaskowska-lemańska, “Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings”, Czas. Tech., vol. 8, pp. 143–151, 2017.

Additional information:

None