Module also offered within study programmes:
Code Study programme
GBUD-2-322-KB-s Civil Engineering (Civil engineering constructions) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-309-PS-s Mining Engineering (Mineral processing) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-310-IS-s Environmental Engineering (Environmental Installations) - full-time studies second-cycle studies
GIKS-2-310-WK-s Environmental Engineering (Industrial ventillation and air-conditioning) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-311-ME-s Mining Engineering (Mining Engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-309-ZB-s - (Management of Occupational Health and Safety) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-309-CP-s - (Controlling of production processes) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-310-LM-s - (Lean Manufacturing) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-310-ZS-s - (Management in environmental engineering) - full-time studies second-cycle studies
GIPZ-2-312-ZP-s - (Management of industrial enterprise) - full-time studies second-cycle studies
GRTZ-2-309-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-322-RM-s Civil Engineering (Rrenovation and modernization of buildings) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-309-GB-s Mining Engineering (Mining geomechanics and underground construction) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-310-GP-s Mining Engineering (Underground mining) - full-time studies second-cycle studies
GIGR-2-309-GO-s Mining Engineering (Open pit mining) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-322-IP-s Civil Engineering (Engineering of construction projects) - full-time studies second-cycle studies
GBUD-2-322-GT-s Civil Engineering (Geotechnics and special civil engineering) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Databases in environmental monitoring
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-322-IP-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Engineering of construction projects
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Niedoba Tomasz (tniedoba@agh.edu.pl)
Module summary

Multidimensional data analysis. Graphical way of data interpretation. Determination of water supplies. Water treatment processes. Evaluation of water quality. Designing of parameters of water reservoirs. Statistical approach to water waste treatment processes. Hazardous and radioactive pollutants evaluation. Modeling of environmental processes.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans BUD2A_K02 Activity during classes,
Test
M_K002 Student is aware about necessity of homogenous reporting about environmental condition in certain area. BUD2A_K02 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size BUD2A_U04 Activity during classes,
Test
M_U002 Student can properly select location and equipment of environmental monitoring station in certain area BUD2A_U04 Activity during classes,
Test
M_U003 Student can properly show results of collected environmental state BUD2A_U04 Activity during classes,
Test
M_U004 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system BUD2A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has knowledge about methods of evaluation and description of environmental data BUD2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites BUD2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 Student has knowledge about measuring devices BUD2A_W01, BUD2A_W02 Activity during classes,
Test
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution BUD2A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student understands the meaning of influence of issues connected with environmental state in certain area on spatial development plans + + - - - - - - - - -
M_K002 Student is aware about necessity of homogenous reporting about environmental condition in certain area. + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student can organize appropriate course of data collecting in range of representativeness and sample size - + - - - - - - - - -
M_U002 Student can properly select location and equipment of environmental monitoring station in certain area - + - - - - - - - - -
M_U003 Student can properly show results of collected environmental state - + - - - - - - - - -
M_U004 Student can perform statistical analysis of data originating from environmental monitoring system - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has knowledge about methods of evaluation and description of environmental data + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about monitoring nearby dump sites + + - - - - - - - - -
M_W003 Student has knowledge about measuring devices + + - - - - - - - - -
M_W004 Student has knowledge about evaluation of environmental pollution + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

1. Chosen parameters of evaluation of environmental pollution (pollution concentration by certain substance, humidity, temperature, power and direction of wind etc.)
2. Measuring devices for environmental pollution.
3. Role of environmental monitoring automatic stations in industrial areas of Poland, location of monitoring station. Tasks of environmental monitoring.
4. Role and tasks of monitoring for dump sites.
5. Data collection, databases, issues connected with representativeness of sample, sample size.
6. Statistics in environmental data analysis.
7. Presentation of data, illustrative techniques of measurement results: circular graphs, spatial graphs, histograms.
8. Application of modern calculation techniques (decisive trees, neural networks, genetic algorithms) in investigation of environmental pollution state, determination of changes trends, methods of data mining in data selection.

Auditorium classes (15h):

1. Collection of data from measurements. Calculation of samples size.
2. Influence of location of environmental monitoring station on measurements of environmental pollution results.
3. Illustration of measurements by means of graphical techniques (circular graphs, histograms).
4. Application of modern calculation techniques to issues of environmental protection.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final grade is given on the basis of final test.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

The grade from final test is automatically final mark. It can be changed on the basis of frequency of being present during courses and activity of the student.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual work by the remarks given by tutor.

Prerequisites and additional requirements:

Evaluation of influence on environment (s.1), Computer systems in environmental monitoring (s. 1), Creation and modernization of dump sites (s. 1), Quality systems in monitoring (s. 2), Statistics (s. 2)

Recommended literature and teaching resources:

1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C.: Classification and Regression Trees, Wadsworth, Belmont, CA, 1984.
2. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WN-T, 2003.
3. Juda J., Chróściel S.: Ochrona powietrza atmosferycznego: zagadnienie wybrane, WN-T, 1980.
4. Kamiński D.: Państwowy monitoring środowiska, Branżowy Portal Internetowy, Ochrona, 2008.
5. Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka, WN-T, 2001.
6. Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe, dynamika nieliniowa i chaos, WN-T, 2007.
7. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska, WN-T, 1997.
8. Krupa K.: Modelowanie, symulacja i prognozowanie, WN-T, 2008.
9. Lin T.: Data mining: Foundations and practice, Springer Verlag, 2008.
10. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne+struktury danych, WN-T, 2003.
11. Rabajczyk A.: Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich źródła, EKOINFO.PL, serwis informacyjny ochrony środowiska, 2001-2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Soliński B., Niedoba T.: Aproksymacja rozkładu prędkości wiatru za pomocą nieparametrycznych metod statystycznych, w Konwersja odnawialnych źródeł energii pod red. nauk. Aleksandra Lisowskiego, Wydawnictwo: Wieś Jutra, 2009.
2. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Modele stochastyczne zanieczyszczeń powietrza w aglomeracjach przemysłowych, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 11(1), pp. 543-554, 2009.
3. Foszcz D., Niedoba T., Siewior J., Tumidajski T.: Stochastic models of air pollutants spreading as the method of emission amount management allowing elimination of high pollution concentrations in ecosystems, w Environmental management accounting and cleaner production, pp. 239-244, Graz, Austria, 2006.
4. Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T., Siewior J.: Stochastic models of air pollution in industrial agglomerations, w Proceedings of Ochrana ovzdušia = Air protection 2008, pp. 128-132, 2008.
5. Tumidajski T., Siewior J., Foszcz D., Niedoba T.: Ocena wpływu stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie na jakość powietrza w rejonie Opola i Kędzierzyna-Koźla, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 16, pp. 519–533, 2014.
6. Siewior J., Tumidajski T., Foszcz D., Niedoba T.: Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza w GOP-ie modelami statystycznymi, Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 13(2), pp. 1261-1274, 2011.

Additional information:

The presence is obligatory – one absence permitted
Two dates for final test (1 main and 1 additional)
Eventually, one class can be done with another group