Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modyfikowanie barwy ceramicznych materiałów budowlanych
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-204-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu natury światła widzialnego, percepcji i opisu oraz pomiaru barwy rożnych materiałów, sposobów produkcji i modyfikowania barwy materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych .

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CER2A_K02 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy CER2A_U01 Test,
Presentation,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. CER2A_W01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. CER2A_W01, CER2A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Module content
Seminar classes (30h):

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Seminar classes (30h):

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat, aktywność na zajęciach – udział w dyskusji, zaliczenie kolokwium końcowego.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Wagi poszczególnych składowych oceny: 40% przygotowanie prezentacji na zadany temat, 60% kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie referatu z zakresu tematu zajęć na których była nieobecność.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw technologii ceramicznych materiałów budowlanych

Recommended literature and teaching resources:

Różewicz A., – Techniki zdobienia ceramicznego; Warszawa; Wyd.Arkady
Zausznica A.,- Nauka o barwie; Warszawa; Wyd.PWN
J. Mielicki: Zarys wiadomości o barwie. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź, 1997
Stoch L., – Minerały ilaste; Warszawa; Wyd. Geologiczne
Stolecki J., Małolepszy J.,- Odpady do barwienia cegieł; Ceramika Budowlana 2/1995
Stolecki J., – Modyfikowanie kolorystyki czerepu ceramicznego surowcami wtórnymi; Materiały Budowlane 11/1996
Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. (red. J. Małolepszy) „Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004
Karaman S., Gunal H., Ersahin S.,- Assesment of clay bricks compressive strength using quantitative values of colour components; Construction and Building Materials 20 (2006) 348-354
Fizyka – dział optyka
Literatura medyczna – Budowa oka; anomalie i wady widzenia barwnego
Bieżąca literatura naukowa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None