Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Special Glasses
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-311-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

The Special Glasses course will provide knowledge about glasses processing technologies and glass modifications for specific and innovative applications. Throughout this course students will be encouraged to explore and develop their engineering competences.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student is able to a critical view in selection of data from various sources. CER2A_K02 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student can describe types, fabrication techniques and properties of Special Glasses. CER2A_U01, CER2A_U06 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Student can describe the importance and application of Special Glasses. CER2A_U01 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_U003 Students will gain basic information of new techniques and technologies of Special Glasses production. CER2A_U01, CER2A_U06 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows and understands the important roles for Glass surfaces and the methods for Glass surface functionalization. CER2A_W04 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Student knows and understands the types and properties of Special Glasses, as well as characterization techniques. CER2A_W01, CER2A_W04 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student is able to a critical view in selection of data from various sources. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student can describe types, fabrication techniques and properties of Special Glasses. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student can describe the importance and application of Special Glasses. - - - - - + - - - - -
M_U003 Students will gain basic information of new techniques and technologies of Special Glasses production. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows and understands the important roles for Glass surfaces and the methods for Glass surface functionalization. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student knows and understands the types and properties of Special Glasses, as well as characterization techniques. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Seminar classes (30h):

Special Glasses course covers comprehensive approach to the fabrication techniques, chemical composition and characterization methods of glasses with special properties.
During this course particular focus will be placed on:
• Glasses with improved properties – i.e. toughened glass, fire and bullet proof glass
• Glass surfaces and coatings for new/improved functionality i.e. self-cleaning glass, anti-reflective glass, low-emissivity glass, decorative glass
• Glasses for biomedical applications
• Glass as a component of composites
• The challenges/strategies/future trends in Glass Technology

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest aktywny udział Studentów oraz opracowanie zagadnień naukowych na zajęciach seminaryjnych.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.7 P + 0.3 Ob

gdzie

P – przygotowanie i wygłoszenie prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalane indywidualnie ze Studentem.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie i komunikację w trakcie zajęć. Podstawy angielskiej terminologii technicznej.

Recommended literature and teaching resources:

Publikacje naukowe będą podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None