Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIMT-1-039-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CIMT-2-315-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-316-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-415-AK-s Chemical Technology - full-time studies second-cycle studies
CCHB-1-414-s Chemistry of Building Materials - full-time studies first-cycle studies
CCER-1-017-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CTCH-2-315-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-311-TS-s Chemical Technology - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-315-MN-s Materials Science (Zaawansowane Materiały Ceramiczne) - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-312-WC-s Ceramics - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-307-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-306-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-312-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-312-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-315-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-315-BK-s Materials Science - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-416-MF-s Materials Science - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Advanced chemical analysis
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-312-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Chemiczna i analityczna terminologia angielska. Analityka i jej działy. Charakterystyka poszczególnych etapów procesu analitycznego. Współczesna analiza śladowa. Wymagania dla metod analizy śladowej. Nowoczesne metody analizy śladowej. Nowoczesne metody elektroanalityczne. Podstawy teoretyczne (kinetyka procesów elektrodowych w ujęciu Butlera Volmera), zjawiska transportu, elektrochemia cienkich warstw. Elektrody modyfikowane

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. CER2A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student gains ability to proper useage of chemical and analytical terminology. CER2A_U02, CER2A_U06 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. CER2A_U03, CER2A_U01 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical procces CER2A_W03 Test
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. CER2A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student gains ability to proper useage of chemical and analytical terminology. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical procces - - - - - + - - - - -
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Chemical and analytical English terminology. Analytical chemistry – scope, functions and applications. Quality in analytical chemistry – uncertanity and traceability of anlytical results. Validation. Stages of the modern analytical processes. Calibration and other methods of quantitative analysis. Standards and certified reference materials. Environment protection and risk assessment in analytical laboratory.
Seperation methods. Gravimetic analysis. Titration. Electroanalytical methods – basic information, potentiometry, voltammetry. Spectroscopic methods – basic information, atomic absorption and emission methods. Mass spectrometry. X-ray methods. Activation analysis.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku notorycznej nieusprawiedliwionej nieobecności na seminariach i wykładach – brak zaliczenia.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Final grade = 0.5 grade from final test + 0.4 grade from presentation + 0.1 grade from
activity during classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Finished basic chemistry course

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Townshend (Ed), “Encyclopedia of Analytical Science” Academic Press, London 1995
2. R.Kellner, J.M.Mermet, M.Otto, M.Valcarcel, H.M.Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
3. Southampton Electrochemistry Group, “Instrumental methods in
Electrochemistry” Ellis Horwood, Chichester 1990
4. A.J.Bard, L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications”, Wiley, New York 1980
5. J.Wang, “Analytical Electrochemistry” VCH, New York 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W.W.Kubiak i M.Dudek, “Źródła kontaminacji próbki i ich eliminacja w oznaczeniach śladowych metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej”, Biuletyn Instytutu Leków 44/3-4(2000)550-562
W.W.Kubiak, R-M.Latonen and A.Ivaska, “The Sequential Injection System With Adsorptive Stripping Voltammetric Detection”, Talanta, 53(2001)1211-1219
B.Baś, M.Jakubowska, Z.Kowalski i W.W.Kubiak, “Wykorzystanie analizatora elektrochemicznego EA9 do nauczania i badania korozji elektrochemicznej”, Ochrona przed korozją, Wydanie specjalne 2002 – Proceedings KOROZJA 2002, p190-194
W.W.Kubiak and E.Niewiara, “Influence of Electrolyte on Triton X-100 Adsorption on Fumed Silica”, Electroanalysis 14/17(2002)1169,
M.Jakubowska, R.Piech, T.Dzierwa, J.Wcisło and W.W.Kubiak, “The Evaluation Method of Smoothing Algorithms in Voltammetry”, Electroanalysis, 15 (2003) 1729-1736
R.Piech, B.Baś, E.Niewiara, W.W.Kubiak, “Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry” Electroanalysis 20(2008)809–815
M.Jakubowska, E.Hull, R.Piech, W.W.Kubiak, “Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves”, Chem.Anal(Warsaw) 53(2008)215–226
R.Piech, B.Baś, W.W.Kubiak, “The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of manganese(II) traces using anodic stripping voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 621(2008)43–48
M.Jakubowska, B.Baś, W. W.Kubiak, “End-point detection in potentiometric titration by continuous wavelet transform”, Talanta 79(2009)1398–1405
Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes”, Electroanalysis 22(2010)1763–1764
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks”, Instrumentation Science & Technology 38(2010)421–435
Robert PIECH, Anna BUGAJNA, Sebastian Baś, Władysław W. KUBIAK, „Ultrasensitive determination of tungsten(VI) on pikomolar level in voltammetric catalytic adsorptive catechol-chlorate(V) system”, Journal of Electroanalytical Chemistry 644(2010) 74–79
Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, „Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splinem” Electroanalysis 23(2011)2658–2667
Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, „Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry” Journal of Electroanalytical Chemistry 684(2012)38–46
Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR, „Fast cathodic stripping voltammetric determination of elemental sulfur in petroleum fuels using renewable mercury film silver based electrode” Fuel: the science and technology of fuel and energy 97(2012)876–878
Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK, „Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes” Electrochimica Acta 73(2012)98–104
K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. KUBIAK, Z. Sojka, J. Połtowicz, „A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material : synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation : synergistic effect”, Inorganic Chemistry Communications,
59(2015)13–16
Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, „Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium”, Analytical Letters 48(2015)2773–2785
Francesco Bozza, Karolina Bator, Władysław W. Kubiak, Thomas Graule, „Effects of Ni doping on the sintering and electrical properties of BaZr0.8Y0.2O3-? proton conducting electrolytr prepared by Flame Spray Synthesis”, J.Europ.Ceramic Society 36(2016)101-107
Edyta Tabor, Jan Połtowicz, Katarzyna Pamin, Sylwia Basąg, Władysław Kubiak, “Influence of substituents in meso-aryl groups of iron µ-oxo porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes”, Polyhedron 119(2016)342-349
Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas, Władysław Kubiak, „Własności elektryczne elektrolitu stałego Ba(Ce0,95Ti0,05)0,8Y0,2O3”, Materiały Ceramiczne 68(2016)140-144
GÓRSKI Łukasz , KUBIAK Władysław W., JAKUBOWSKA Małgorzata: “Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals”, Electroanalysis, 28(2016) 1470-1477

Additional information:

Every seminar meeting consist of:

  • introduction of topic by teacher responsible for particular class,
  • 2 – 3 presentaions performed by students
  • extended discussion