Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Neurochemistry and Neuropharmacology
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-320-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Module summary

Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals CER2A_K02, CER2A_K01 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology CER2A_W01, CER2A_W03 Test results
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior CER2A_W06, CER2A_W01 Test results
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs CER2A_W01 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student gain a sufficient knowledge about the central nervous system and is able to discuss neurobiological subjects with nonprofessionals - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student knows analytical techniques used in neurobiology - - - - - - - - - - -
M_W002 Student gains knowledge about neurotransmitters and their influence on human behavior - - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows the role of receptors in central nervous system and their interactions with neurotransmitters and drugs - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 38 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Student gains basic knowledge about the nervous system and analytical techniques used in neurobiological research

Discussed topics:
1. Analytical methods used for the purpose of the neuropharmacological studies.
2. Analytical methods used for the purpose of the neurochemical studies.
3. Basis of neurochemistry.
4. Neurotransmission.
5. Neurogenesis, apoptosis, and necrosis mechanism.
6. Neurodegenerative diseases.
7. Pain mechanism.
8. Types and role of receptors.
9. Neurobiology of behavior.
10. Basis of addiction.
11. Pharmacological methods.
12. Test

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Participation in classes min. 80% of lecture hours – 60%
Written test – 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

No additional requirements

Recommended literature and teaching resources:

All teaching materials will be uploaded on the server neuro.agh.edu.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None