Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-323-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Madej Dominika (dmadej@agh.edu.pl)
Module summary

Mechanizmy powodujące korozję materiałów ceramicznych.
Główne aspekty korozji materiałów ogniotrwałych w urządzeniach różnych przemysłów (chemicznego, cementowego, szklarskiego, stalowego, metali nieżelaznych i innych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 He/she can lead a group discussion on a given topic.Potrafi prowadzić dyskusję w grupie na zadany temat. CER2A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 He/she can give a presentation in English./ Potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. CER2A_U06 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 He/she knows English technical terminology at a basic level and is able to prepare and deliver a presentation in English./ Zna angielską terminologię techniczną w stopniu podstawowym i potrafi przygotować i wygłosić prezentację w języku angielskim. CER2A_W03 Presentation
M_W002 He/she knows the basics of the science of ceramic materials./ Zna podstawy nauki o materiałach ceramicznych. CER2A_W01 Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 He/she can lead a group discussion on a given topic.Potrafi prowadzić dyskusję w grupie na zadany temat. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 He/she can give a presentation in English./ Potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 He/she knows English technical terminology at a basic level and is able to prepare and deliver a presentation in English./ Zna angielską terminologię techniczną w stopniu podstawowym i potrafi przygotować i wygłosić prezentację w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
M_W002 He/she knows the basics of the science of ceramic materials./ Zna podstawy nauki o materiałach ceramicznych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 14 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Inne 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

The topics within the “Wear behaviour of high-temperature ceramics in extreme environment applications” academic subject are chosen to cover the following main fields:
1. Main terms and classification of wear processes of high-temperature ceramics
2. Examples of different ways of high temperature wear of ceramic materials as a result of combined action of applied stresses and chemical attack
3. Wear resistance and strength of high-temperature ceramics tested in extreme environment applications
4. Improvement of wear resistance of high-temperature ceramics
5. Wear mechanisms of the oxide and non-oxide refractories in various industrial applications:
a) fundamental aspects of high temperature corrosion of refractories by solids, liquids and gases
b) methods for testing refractories for resistance to chemical attack
c) post mortem analysis of refractories
6. Thermomechanical testing of refractory materials

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wygłoszenie prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Final grade = 0.3*P + 0.35KI + 0.35KII
P – presentation
K – test I and test II

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przedstawienie pisemnego referatu na temat będący przedmiotem zajęć zaległych. Uzupełnienie zaległej prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z zakresu inżynierii materiałów ceramicznych. Metody badań materiałów ceramicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Books:
1. Friction and wear of ceramics / ed. by Said Jahanmir. New York: Marcel Dekker, 1994.
2. Corrosion of ceramic and composite materials / Ronald A. McCauley. New York; Basel: Marcel Dekker, cop. 2004.
3. Refractory wear processes / Franciszek Nadachowski, Andrzej Kloska. Kraków: Wydawnictwa AGH, 1997.
4. Refractory corrosion by slags: A semi-empirical classification / Franciszek Nadachowski. Zeszyty Naukowe Kraków 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. D. Madej, J. Szczerba, Detailed studies on microstructural evolution during the high temperature corrosion of SiC-containing andalusite refractories in the cement kiln preheate, Ceramics International, 47(2) (2017) 1988-1996.
2. D. Madej, J. Szczerba, Fundamental investigations on the high temperature corrosion of ZrSiO4-containing andalusite refractories in cement kiln preheater, Journal of the European Ceramic Society 36(3) (2016) 875-883.
3. D. Madej, J. Szczerba, Corrosion of Al2SiO5-SiC and Al2SiO5-ZrSiO4 refractories in the corroding medium of the external heat exchanger of cement kiln, Refractories Worldforum, 1 (2014) 91-94
4. J. Szczerba, D. Madej, Z. Czapka, The impact of work environment on chemical and phase composition changes of magnesia-spinel refractories used as refractory lining in secondary metallurgy device, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 47 art. no. 012020 (2013) 1-6.
5. D. Madej, J. Szczerba, Reactions of the SiC-containing andalusite refractory material with components of the external heat exchanger environment, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials 65 (4) (2013) 463-467.

Additional information:

Brak.