Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIMT-2-310-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-309-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-313-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-312-s Chemical Technology - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-307-s Ceramics - full-time studies second-cycle studies
CCER-2-307-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-405-s Chemical Technology - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-311-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIMT-1-038-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CCER-1-004-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CIMT-1-609-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CTCH-2-317-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-311-MN-s Materials Science (Zaawansowane Materiały Ceramiczne) - full-time studies second-cycle studies
CTCH-2-301-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CCER-1-407-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CIMT-2-406-s Materials Science - full-time studies second-cycle studies
CIMT-2-310-s Materials Science - full-time studies second-cycle studies
CCHB-1-408-s Chemistry of Building Materials - full-time studies first-cycle studies
CTCH-2-307-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Advanced forming methods
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-004-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Module summary

Student zostaje zaznajomiony z zaawansowanymi technikami stopów metalicznych i kompozytów ceramicznych. Szczegółną uwagę poświęca się uczeniu studenta w zakresie zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas takich procesów jak stereolitografia, Fused Deposition Modelling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS) i Laser Metal Deposition (LMD). Student zna podstawowe właściwości tworzyw wytworzonych technikami formowania addytywnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 The student is aware of self-education./ posiada świadomość samokształcenia CER1A_K01
Skills: he can
M_U001 The student is able to prepare a research report./ potrafi wykonać sprawozdanie z badań CER1A_U02 Examination
M_U002 The student is able to estimate the time needed to prepare research papers./ potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych CER1A_U02 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student has a profound knowledge of the formation of materials./ posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów CER1A_W04 Test
M_W002 The student has in-depth knowledge of the preparation of ceramic slurry./ posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych CER1A_W01 Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 The student is aware of self-education./ posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 The student is able to prepare a research report./ potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
M_U002 The student is able to estimate the time needed to prepare research papers./ potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student has a profound knowledge of the formation of materials./ posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 The student has in-depth knowledge of the preparation of ceramic slurry./ posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 87 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Tematyka seminarium

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach, przedstawienie prezentacji i napisanie kolokwium zaliczeniowego z pozytywnym wynikiem.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa= 0,6* kolokwium końcowe + 0,4* prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do napisania referatu na wybrany przez prowadzącego temat oraz w razie nieobecności na kolokwium końcowym, napisanie tego kolokwium w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Recommended literature and teaching resources:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Grain-boundary interaction between Inconel 625 and WC during laser metal deposition / Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Paweł RUTKOWSKI, Paweł PETRZAK, Jan KUSIŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 10 art. no. 1797, s. 1–12.
2) Laser initiated Ti3SiC2 powder and coating synthesis / Paweł RUTKOWSKI, Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Adrian GRABOŚ, Leszek CHLUBNY // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2018 vol. 44 iss. 9, s. 10883–10890. — Bibliogr. s. 10890, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-16.
3) Microstructural and mechanical study of Inconel 625 – tungsten carbide composite coatings obtained by powder laser cladding / J. HUEBNER, P. RUTKOWSKI, D. KATA, J. KUSIŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 531–538.
4) Microstructure of laser cladded carbide reinforced Inconel 625 alloy for turbine blade application / J. HUEBNER, D. KATA, J. KUSIŃSKI, P. RUTKOWSKI, J. LIS // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2017 vol. 43 iss. 12, s. 8677–8684.

Additional information:

brak