Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Toxicology
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-005-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci zostają zaposnani z podstawowymi danymi dotyczącymi toksykologii w różnorodnych dziedzinach nauki oraz w ramach zagrożeń przemysłowych. Omówione zostaną przyczyny powstawania trucizn w środowisku, produkcja przez organizmy żywe (rosliny, zwierzęta, grzyby, bakterie). Przedstawione zostaną zastosowania trucizn w farmakologii oraz przypadkowa produkcja w procesach technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. CER1A_K02 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. CER1A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. CER1A_W04 Activity during classes
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. CER1A_K01 Activity during classes
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. CER1A_K01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość istotności doboru materiałów o możliwie niskim stopniu toksyczności dla przedsięwzięć mających późniejszy kontakt z organizmami żywymi. Potrafi minimalizować narażenie człowieka na materiały toksyczne w miejscu pracy lub innej działalności ludzkiej. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozróżnić materiały o różnej toksyczności i przewidzieć w przybliżeniu ich działanie w przypadku zastosowania w produktach mogących wpłynąć na zdrowie człowieka. Potrafi ocenić toksyczność materiałów na podstawie danych literaturowych lub danych towarzyszących określonemu materiałowi lub substancji w obiegu technologicznym. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę umożliwiającą bezpieczne stosowanie wybranych materiałów w inżynierii materiałowej. Rozumie i potrafi przewidzieć niekorzystny wpływ substancji stosowanych w różnych procesach na organizm człowieka. - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie, iż stosowanie materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim musi uwzględniać ocenę ich potencjalnej szkodliwości lub toksyczności w odniesieniu do organizmów żywych mających kontakt z finalnym produktem. - - - - - + - - - - -
M_W003 Rozumie potrzebę uwzględniania wiedzy o toksyczności stosowanych materiałów w dowolnym przedsięwzięciu inżynierskim. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Seminar classes (30h):
zajęcia z toksykologii:

Cykl wykładów o tematyce związanej z wpływem substancji o róznym stopniu toksyczności na organizm człowieka. W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia:
1. Definicje związane z toksycznością substancji, dawki, rodzaje dawek, narażenie człowieka na substancje toksycze, źródła substancji toksycznych.
2. Ocena toksyczności substancji – badania laboratoryjne, sprzęt służący do badań, badana na zwierzętach, określanie podstawowych parametrów toksyczności substancji, badania toksyczności ostrej, podostrej, przewlekłej, mutagenezy, kancerogenezy, ocena wpływu toksyn na płodność, neurogenezę, toksyczność w funkcji drogi podania.
3. Biotransformacja trucizn, podstawowe mechanizmy, akumulacja trucizn w organizmach, wydalanie.
4. Toksykologia metali spotykanych w procesach przetwórczych i przemysłowych.
5. Toksykologia farmaceutyków i substancji o znaczeniu terapeutycznym. Badania toksyczności leków. Podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
6. Toksyny odzwierzęce, roślinne i grzybowe. Wykorzystanie przemysłowe trucizn świata ożywionego.
7. Toksykologia produktów antropogenicznych. Wybrane procesy wydobywcze i przetwórcze jako źródło toksyn. Masowe skażenia, podstawy zapobiegania katastrofom związanym z emisją toksyn do środowiska życia człowieka.
8. Toksykologia produktów militarnych, broń chemiczna.
9. Narkotyki jako przykład rozpowszechnionych toksyn w społeczeństwach świata.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie będzie miało formę testu jednokrotnego wyboru po zakończeniu zajęć. Za każdą prawidłową odpowiedź zostanie przyznany jeden punkt. Przeliczenie punktów na ocenę nastąpi z zastosowaniem skali ocen zalecanych w ramach regulaminu studiów AGH.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa uzyskiwania jest jako wynik egzaminu końcowego. Egzamin składa się z 20 pytań testowych (pytania otwarte wielokrotnego wyboru). Punktacja zgodna z zaleceniami AGH dotyczącymi ocen prac pisemnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia nie są obowiązkowe. Student, przystępując do zaliczenia powinien posiadać wiedzę prezentowana na zajęciach. Podstawowe zagadnienia przedstawiono w niniejszym syllabusie. Nie przewiduje się przygotowania szczegółówej listy zagadnień.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Dowolny podręcznik toksykologii (np. Toksykologia, red. W. Seńczuk, PZWL)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None