Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia sądowa
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-015-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Module summary

Program przedmiotu obejmuje oparte na wiedzy chemicznej dyscypliny nauk sądowych: toksykologię sądową i fizykochemię kryminalistyczną. Podczas zajęć seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się z problematyką obu dziedzin ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów chemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. CER1A_K02, CER1A_K01, CER1A_K03
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać metodę badawczą do analizy konkretnej substancji w materiale biologicznym. CER1A_U01 Activity during classes
M_U002 Student potrafi zaplanować badanie wybranych śladów kryminalistycznych. CER1A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej. CER1A_W01 Activity during classes
M_W002 Student zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach toksykologicznych i kryminalistycznych. CER1A_W01 Activity during classes
M_W003 Student rozumie rolę chemii sądowej w prowadzeniu czynności procesowych. CER1A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać metodę badawczą do analizy konkretnej substancji w materiale biologicznym. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować badanie wybranych śladów kryminalistycznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach toksykologicznych i kryminalistycznych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student rozumie rolę chemii sądowej w prowadzeniu czynności procesowych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Podstawy toksykologii ogólnej, środowiskowej i szczegółowej.
2. Wybrane badania toksykologiczne – analiza środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu etylowego, leków, lotnych związków organicznych i trucizn nieorganicznych w materiale biologicznym.
3. Podstawy fizykochemii kryminalistycznej.
4. Wybrane badania kryminalistyczne – badania olejów samochodowych, lakierów samochodowych, mikrookruchów szklanych, włókien, śladów powystrzałowych, materiałów kryjących.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Studenci wykonują samodzielnie prezentację na zadany temat.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, wykonanie prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

1. Chemia sądowa, pod red. P. Kościelniaka, W. Piekoszewskiego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002.
2. Czasopismo Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None