Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-024-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pytel Zdzisław (pytel@agh.edu.pl)
Module summary

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia podstawowe dotyczące wzajemnych zależności występujących w układzie człowiek- stanowisko pracy. Charakteryzowane są podstawowe układy życiowe człowieka, związane z jego normalnym funkcjonowaniem oraz czynniki materialne kształtujące jego środowisko pracy, tj. mikroklimat, drgania, hałas, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, promieniowanie (elektromagnetyczne, wielkiej częstotliwości, podczerwone, nadfioletowe, jonizujące) oraz oświetlenie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. CER1A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. CER1A_W02, CER1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Project,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. CER1A_W02 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. CER1A_W02 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość funkcji i roli przestrzegania zasad ergonomii we współcześnie działających przedsiębiorstwach. Ponadto rozumie koniecznośc przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp i praw ekologii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną stydent potrafi samodzielnie zaprojektować poprawnie, tzn. z uwzględnieniem zasad ergonomii, własne stanowisko pracy, w tym stanowisko komputerowe, przyjmować właściwą pozycję podczas pracy, przestrzegać higieny czsu pracy oraz kształtować materialne czynniki srodowiska pracy oraz ocenić potencjalne zagrożenia człowieka występujące na jego stanowisku pracy oraz wypracować skuteczne sposoby ich unikania. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Uczestnicy zajęć nabywają wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotu i obszaru ergonomii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student nabywa szczegółowej wiedzy dotyczącej prawidłowego organizowania stanowiska pracy, eksplatacji maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego, warunków środowiskowych oraz czasu pracy z zachowaniem i przestrezganiem zasad egronomii. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 59 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Cykl seminariów z zakresu roli i funkcji ergonomii

Program i zakres przedmiotu
1. Definicje, cele i zakres ergonomii
2. Podstawowy układ ergonomiczny
3. Charakterystyka procesu pracy
4. Etapy procesu pracy
5. Obciążenie człowieka pracą
- określenie wydatku energetycznego
- ocena obciążenia statycznego
- ocena monotypowości ruchów roboczych
- obciążenie psychiczne pracownika,
- efekt fizjologiczny obciążenia człowieka pracą
6. Parametry charakteryzujące sylwetkę człowieka
7. Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementy składowe
- granice przestrzeni roboczej
- struktura przestrzenna stanowiska pracy
- granice przestrzeni manipulacyjnej
- kształt i wymiary siedzisk
- strefy wygody i identyfikacji wzrokowej
- rozmieszczenie elementów informacyjnych i sterujących
8. Człowiek jako pierwszy człon układu ergonomicznego
- system alimentacyjny (układy wewnętrzne) człowieka
- system informacyjny człowieka
- system regulacji człowieka
- system sterowania człowieka
- system sensoryczny człowieka
9. Czynniki materialne środowiska pracy
10. Zagrożenia człowieka w procesie pracy
11. Kształtowanie warunków pracy
12. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością

Tematy referatów z zakresu przedmiotu:

1. Psychologia i socjologia pracy
2. Fizjologia pracy
3. Psychologia inżynieryjna
4. Przepisy prawne dotyczące warunków pracy
5. Zagrożenia człowieka w procesie pracy (zagrożenia urazowe, mikroklimat na stanowisku pracy, zagrożenia pyłowe stanowisk pracy itp.)
6. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w projektowaniu
7. Kształtowanie warunków pracy-czynniki ergonomiczne w organizacji pracy
8. Czynniki materialne stanowiska pracy
9. Ergonomiczna ocena maszyn, urządzeń i warunków pracy
10. Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w zarządzaniu jakością
11. Ergonomiczna ocena stanowiska komputerowego
12. zasady ergonomicznego kształtowania maszyn, urządzeń i stanowisk pracy.
13. Metody ergonomicznej oceny maszyn i stanowiska pracy.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia referatu jest przygotowanie merytorycznej, multimedialnej prezentacji, wygłoszenie jej w sposób interesujący dla pozostałych uczestników zajęć oraz branie aktywnego udziału w dyskusji dotyczącej prezentowanych treści oraz udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki referatu.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest śrdenią arytmetyczną oceny z kolokwium zaliczeniowego, oceny za przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat oraz oceny za aktywność na zajęciach w przekroju całego semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach zapewnia się możliwość wyrównania powstałych w ten sposób zaległości poprzez ustalenie dodatkowego terminu wygłoszenia referatu.

Prerequisites and additional requirements:

Poza wiedzą ogólną nie są wymagane żadne wymgania wstępne czy dodatkowe.

Recommended literature and teaching resources:

Wykowska M. – Ergonomia, Wyd. AGH, Kraków 1994
Wieczorek S. – Podstawy ergonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Lewandowski J. (redaktor) praca zbiorowa – Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Wydawnictwo „MARCUS” S.C., Łódź 1995.
Lewandowski J. – Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo „MARCUS” S.C. Łódź 1998.
Knapik S. – Ergonomia i ochrona pracy
Czasopisma branżowe i specjalistyczne
Materiały z konferencji specjalistycznych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak