Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-025-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy z zakresu metod syntezy, badania oraz właściwości materiałów amorficznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej CER1A_K01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych CER1A_U04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań CER1A_U01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych CER1A_W01 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii materiałów amorficznych oraz dostrzega możliwości ich zastosowania w nowoczesnej technologii chemicznej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe właściwości głównych asortymentów szkieł i materiałów szkło-pochodnych ze wskazaniem możliwości ich zastosowań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu metod syntezy oraz właściwości materiałów amorficznych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Tematyka seminariów:

1. Definicja, cechy strukturalne, rodzaje materiałów amorficznych i ich właściwości.
2. Procesy wytwarzania szkieł: tradycyjne i niekonwencjonalne.
3. Sposoby kształtowania wyrobów ze szkła.
4. Proces hartowania i odprężania szkieł.
5. Procesy fizykochemiczne w szkłach i ich praktyczne zastosowanie
6. Krystalizacja szkła, materiały szkło – pochodne.
7. Właściwości powierzchni szkła i metody ich modyfikowania ( powłoki na szkle )
8. Żele – struktura właściwości, sposoby wytwarzania, zastosowanie

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta na zajęciach
- opracowanie materiałów naukowych
- zaliczenie kolokwium

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.7P + 0.3 Ob

gdzie
P – ocena z prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy chemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa pod redakcją Ziemba B.: Technologia Szkła. Tom 1, 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
2. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2002.
3.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.
4. Błażewicz S, Stoch L., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Biomateriały tom 5, Wyd. Exit, Warszawa 2003.
6. Nowotny W., Szkła barwne, Wyd. Arkady, Warszawa, 1958.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None